Departament Rynków Rolnych - nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Rynków Rolnych jest komórką organizacyjną Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powołaną z dniem 01.09.2017 r. do zadań związanych z realizacją mechanizmów kryzysowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rynkach produktów rolnych, a w szczególności rynku produktów roślinnych i zwierzęcych. Udzielana pomoc kierowana jest dla rolników w sektorach hodowlanych, a także producentów owoców i warzyw.

Ponadto, Departament prowadzi Rejestr Prezesa ARiMR uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, przyjmuje wnioski w tym zakresie oraz zajmuje się administrowaniem rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży przez grupy i organizacje producentów i ich zrzeszenia.

W ramach ww. zadań, do kompetencji Departamentu należą następujące mechanizmy:

 • Nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, (np. tzw. Pakiet Hogana - realizowany przez Oddziały Regionalne ARiMR),
 • Nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej,
 • Szczególne środki wspierania rynku mleczarskiego,
 • Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,

Departament Rynków Rolnych jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację przy współudziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa procedur oraz warunków udziału dla zadań delegowanych do KOWR, w ramach następujących mechanizmów/działań:

 • Wsparcie rynku produktów pszczelich;
 • Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych;
 • Działań interwencyjnych na rynkach rolnych, tj. interwencyjny zakup; przechowywanie i sprzedaż, a także dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych;
 • "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Program dla szkół";
 • Administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do TFUE (towary z grupy non aneks I);
 • Administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina;
 • Monitorowania produkcji i opłat na rynku cukru, oraz działania w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego a także przetwarzania cukru przemysłowego i rafinacji cukru spoza UE;
 • Wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach WPR;
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • M03 systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych dla poddziałań:

   • 3.1 wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
   • 3.2 wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym,

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

  • 133 działania informacyjne i promocyjne,
  • 132 uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.

W ramach realizacji swoich zadań, Departament m.in. prowadzi sprawy z zakresu:

 • sprawowania nadzoru oraz udzielania informacji w zakresie mechanizmów realizowanych przez oddziały regionalne;
 • informowania beneficjentów poprzez stronę internetową o zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • przygotowywania projektów orzeczeń administracyjnych na podstawie akt spraw będących w kompetencji Departamentu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • współpracy oraz sprawowania nadzoru i monitorowania KOWR realizującego zadania delegowane będące w kompetencji Departamentu w zakresie przestrzegania zasad i procedur w realizacji mechanizmów;
 • udziału w kontrolach prawidłowości wykonywanych przez KOWR zadań delegowanych.

Dyrektor
Aneta Burghardt

Sekretariat:
tel.: 22 242 06 50