Departament Prawny i Zamówień Publicznych - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Prawny i Zamówień Publicznych realizuje zadania w zakresie obsługi prawnej Prezesa i Centrali Agencji oraz, w szczególnie skomplikowanych sprawach, oddziałów regionalnych Agencji, a także zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • sporządzana opinii prawnych oraz udzielania porad prawnych, dotyczących stosowania przepisów prawa w obszarze działalności Agencji, na wniosek członka kierownictwa lub dyrektora komórki organizacyjnej;
 • opiniowania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa projektów umów, pełnomocnictw i innych oświadczeń woli, opracowanych i podpisanych przez właściwe merytoryczne komórki organizacyjne;
 • obsługi prawnej postępowań przez sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych i jednostkowych (decyzji), opracowanych i podpisanych przez właściwe merytoryczne komórki organizacyjne;
 • opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów aktów prawnych w obszarze działalności Agencji, przekazanych przez organy zewnętrzne, jak i przygotowanych i podpisanych przez właściwe merytoryczne komórki organizacyjne;
 • informowania właściwych komórek organizacyjnych Agencji o stanie postępowań sądowych w zakresie dochodzonych należności i zobowiązań;
 • opiniowania pod względem formalnoprawnym projektów decyzji administracyjnych przekazanych przez departamenty merytoryczne, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych;
 • prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 • prowadzenia rejestru i zbioru umów zawartych przez Centralę Agencji, zgodnie z trybem określonym odrębnym zarządzeniem Prezesa;
 • prowadzenia monitoringu wydatków do kwoty równowartości 30 000 EURO, dotyczących wniosków i umów zawartych w Centrali Agencji;
 • prowadzenia zbioru przepisów i interpretacji związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zapewnienia zgodności prowadzonych w Centrali postępowań o udzielanie zamówień publicznych z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • przygotowania wystąpień Prezesa do Urzędu Zamówień Publicznych związanych z prowadzonymi postepowaniami o zamówienia publiczne;
 • obsługi prawnej postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowań wszczętymi skargami na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Dyrektor

Anna Pośpiech-Kłak

Sekretariat
tel.: 22 318-43-00, 22 318-43-01, fax: 318-54-27