Departament Pomocy Technicznej - nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Pomocy Technicznej realizuje zadania w zakresie obsługi schematów pomocowych oraz zadania związane z wykorzystaniem środków przeznaczonych na udzielanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 i Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006". W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy technicznej;
 • przygotowywania i zawierania umów z wnioskodawcami;
 • rozpatrywania odwołań oraz innych środków zaskarżenia składanych przez wnioskodawców i beneficjentów w ramach realizowanych zadań, w szczególności: rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa; rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • wydawania na wniosek komórki organizacyjnej Centrali odpowiedzialnej za obsługę prawną Agencji, stanowisk w przedmiocie zasadności/niezasadności argumentacji zawartej w pozwie kierowanym do sądu powszechnego, a także zmiany uprzedniego rozstrzygnięcia ARiMR w przypadku uznania zasadności argumentacji zawartej w pozwie;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie zasadności uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • autoryzacji płatności w przypadku wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy w zakresie rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, o których mowa w pkt3;
 • autoryzacji wniosków o płatność pomocy technicznej i sporządzania dokumentów księgowych;
 • rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach dla działań wdrażanych w komórce organizacyjnej, przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa;
 • udziału w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych oraz aktów prawnych dotyczących pomocy technicznej;
 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków w ramach pomocy technicznej;
 • inicjowania i zarządzania projektami wspierającymi rozwój instytucjonalny Agencji w ramach dostępnych programów pomocowych;
 • wnioskowania o pomoc i płatność w imieniu Agencji, jako wnioskodawcy i beneficjenta w ramach:

  • pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  • pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020,
  • innych programów pomocowych.

Dyrektor
Jolanta Zagórska

Sekretariat:
tel.: 22 595-07-00, fax: 22 318-54-15.