Departament Płatności Bezpośrednich - nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Płatności Bezpośrednich realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 tj. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej oraz działań obszarowych (oś 2) realizowanych w ramach PROW 2007-2013 tj. pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowe oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, a także zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2004-2006. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • opracowywania i aktualizacji zasad udzielania pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś2) realizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • opracowywania, aktualizacji oraz udostępniania formularzy wniosków i dokumentów z zakresu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś 2) w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • opracowywania zasad ustalania obniżek i wyłączeń w zakresie wzajemnej zgodności;
  • interpretacji przepisów prawa w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś 2) w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • udzielania informacji oddziałom regionalnym, biurom powiatowym i wnioskodawcom, dotyczących zasad udzielania pomocy, stosowania procedur oraz obsługi systemowej wniosków w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś 2) w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś 2) w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i postanowień Prezesa Agencji jako organu I instancji w sprawach z zakresu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 i działań obszarowych (oś 2) w ramach PROW 2007-2013 oraz zalesiania gruntów rolnych PROW 2004-2006;
  • publikowania danych o średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie;
  • przygotowywania wniosków do organu egzekucyjnego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie, o którym mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • opracowywania założeń do wydruku spersonalizowanych wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz działań obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz przygotowanie postępowania na ich wydruk i dystrybucję.

Dyrektor

Jolanta Dobiesz

Sekretariat
tel.: 22 318-49-60, 22 318-49-90; fax: 22 318-53-97.