Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych - nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych realizuje zadania dotyczące weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz autoryzacji płatności, w zakresie działań/poddziałań Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 skierowanych do sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • przygotowywania i zawierania umów z beneficjentami pomocy;
 • autoryzacji wniosków o płatność i wystawiania dokumentów płatniczych;
 • inicjowania dochodzenia nienależnie lub nadmiernie wypłaconych środków;
 • kontroli ex post i administracyjnej Programu SAPARD;
 • kontroli ex post w ramach działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006";
 • podejmowania decyzji w sprawie zmiany lub zwolnienia ze zobowiązań beneficjentów, wynikających z warunków zapisanych w umowach w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach dla działań wdrażanych w komórce organizacyjnej, przekazywania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach, a w razie potrzeby przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania;
 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych procedur związanych z obsługą działań będących w kompetencjach departamentu;
 • opracowywania i aktualizacji formularzy dokumentów aplikacyjnych wraz instrukcjami ich wypełniania;
 • udzielania informacji wnioskodawcom i beneficjentom o zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • prognozowania i monitorowania wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań będących w kompetencjach departamentu;
 • rozpatrywania próśb o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez beneficjentów, którym odmówiono wypłaty pomocy, dokonano płatności w wysokości mniejszej niż określona we wniosku o płatność lub którym określono do zwrotu kwoty wcześniej udzielonej pomocy w okresie obowiązywania umowy w zakresie działań/poddziałań będących w kompetencjach Departamentu;
 • rozpatrywania skarg, zażaleń oraz zażaleń na przewlekłość i bezczynność;
 • rozpatrywania odwołań od sankcji wykluczenia na podstawie przepisów prawa unijnego i krajowego;
 • w ramach realizacji instrumentu finansowego wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie gwarancji spłaty kredytu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na „Inwestycje w środki trwałe” w zakresie poddziałania „Wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” rozpatrywanie wniosków o płatność składanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację instrumentu finansowego w formie gwarancji spłaty kredytu oraz przeprowadzanie kontroli zarządczych podmiotu, który wdraża instrument finansowy.

p.o. Dyrektora
Anna Zalewska

Sekretariat:
tel.: 22 318-47-70

sekretariat_dopi@arimr.gov.pl