Departament Księgowości - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Księgowości realizuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz ewidencji składników majątku trwałego Centrali Agencji. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia rachunkowości Agencji obejmującej:

   opracowanie i realizację polityki rachunkowości,

   prowadzenie ksiąg rachunkowych Agencji,

   inwentaryzację stanu aktywów i pasywów,

   sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i poddanie ich badaniu,

   gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

   sporządzanie realizacji planu finansowego w oparciu o ewidencję księgową;

  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

  • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  • informowania właściwych komórek organizacyjnych Centrali o środkach pieniężnych, które wpłynęły do Agencji;

  • sprawowania nadzoru nad Systemem Gospodarki Własnej;

  • prowadzenia ewidencji składników majątku trwałego i wyposażenia Centrali Agencji;

  • prowadzenia pozabilansowej ewidencji zobowiązań i zabezpieczeń.

Dyrektor

Aneta Kubik

Sekretariat:
tel.: 22 595-01-20, 22 595-01-00, fax: 22 318-54-44, 22 318-54-43.