Departament Kontroli Wewnętrznej - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania w zakresie przeprowadzania kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych Agencji i podmiotach wdrażających, zapobiegania, wykrywania i raportowania nieprawidłowości oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • opracowywania i aktualizacji planów kontroli wewnętrznej;
 • wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Agencji i wskazywania osób za nie odpowiedzialnych poprzez przeprowadzanie kontroli  jednostek i komórek organizacyjnych Agencji;
 • współpracy z organami kontroli państwowej oraz organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także obsługi kontroli i postępowań przygotowawczych przeprowadzanych przez te podmioty, z wyjątkiem kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • koordynacji i nadzoru nad rozpatrywaniem informacji o nieprawidłowościach, w tym nieprawidłowościach zgłaszanych przez podmioty wdrażające;
 • monitorowania realizacji i aktualizacji polityki zwalczania nadużyć finansowych w Agencji;
 • przygotowywania analiz z zakresu stwierdzanych nieprawidłowości i nadużyć  finansowych w zakresie działań obsługiwanych przez Agencję;
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Centrali Agencji, dotyczących jej działalności oraz koordynacji i nadzoru w zakresie załatwiania skarg, wniosków i petycji przez komórki organizacyjne Centrali Agencji i odziały regionalne;
 • raportowania nieprawidłowości do właściwych organów krajowych i Unii Europejskiej;
 • określania zasad sprawowania nadzoru nad stanowiskami wrażliwymi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej oraz opracowywania stosownych procedur we wskazanym zakresie;
 • inicjowania czynności naprawczych umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie i sygnalizowanie potencjalnych zagrożeń;
 • opracowywania i monitorowanie realizacji polityki antykorupcyjnej w Agencji;
 • przeprowadzania kontroli w komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji;
 • przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywania zadań przez podmioty wdrażające;
 • prowadzenia ewidencji kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.

p.o. Dyrektora
Szymon Lewczuk

Sekretariat:

tel: 22 595 08 04, fax: 22 318-53-41