Departament Informatyki - nadzoruje Dariusz Olkiewicz Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Informatyki realizuje zadania w zakresie budowy, rozwoju, modyfikacji, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • analizy i monitorowania procesów biznesowych realizowanych przez systemy informatyczne Agencji;

  • tworzenia i aktualizacji strategii rozwoju informatyki w Agencji i realizacji poszczególnych zadań z niej wynikających;

  • inicjowania, nadzorowania, koordynacji, dokumentowania i zamykania projektów informatycznych Agencji;

  • tworzenia okresowych raportów statusów realizacji projektów;

  • opracowywania standardów organizacyjnych dla systemów informatycznych i projektów informatycznych;

  • monitorowania funkcjonowania systemów informatycznych;

  • identyfikacji problemów występujących w trakcie funkcjonowania systemów oraz proponowanie działań zaradczych;

  • planowania, budowy i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej Agencji;

  • nadzoru merytorycznego nad pracownikami Agencji w zakresie obsługi i administrowania systemami informatycznymi i współpracy z pracownikami oddziałów regionalnych i biur powiatowych, realizującymi zadania w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych;

  • zapewnienia ciągłości obsługi informatycznej Agencji, planowania i egzekwowania działań naprawczych, koordynacji prac w procesach eksploatacji systemów informatycznych;

  • udzielania pracownikom Agencji wsparcia technicznego i serwisowego przy eksploatacji sprzętu i oprogramowania;

  • wykonywania ogólnych i szczegółowych zasad polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych;

  • administrowania i prowadzenia bieżącej ewidencji sprzętu komputerowego i teletransmisyjnego, łączy telekomunikacyjnych oraz użytkowanego oprogramowania, w tym przestrzegania zasad jego licencjonowania;

  • przygotowywania projektów umów dotyczących programów komputerowych i telekomunikacyjnych oraz wykonywania zadań merytorycznych wynikających z zawartych umów;

  • prowadzenia bieżącej ewidencji zapotrzebowań sprzętu i oprogramowania oraz jej uwzględniania w planach inwestycyjnych;

  • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów serwerów, baz danych, aplikacji, terminali, systemów katalogowych i bezpieczeństwa, systemów sieciowych i zarządzania oraz ich administrowania;

  • obsługi i realizowania zakupów usług informatycznych w zakresie budowy systemów informatycznych;

  • modyfikacji i tworzenia aplikacji oraz raportów niestandardowych;

  • zarządzania wymaganiami do systemów informatycznych Agencji;

  • współtworzenia, wdrażania i realizacji Planu Zapewnienia Ciągłości Działania Centrali Agencji w zakresie zapewnienia sprzętu komputerowego oraz dostępności systemów informatycznych.

Dyrektor:

Wiesław Szala

Sekretariat:
tel.: 22 595-05-00, 22 595-05-01, fax: 318-54-06.