Departament Grup i Organizacji Producentów - nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Grup i Organizacji Producentów realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach:

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na:

  • tworzenie grup producentów i organizacji producentów.

 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na:

  • grupy producentów rolnych,

 • Organizacji rynku owoców i warzyw.

oraz zadania związane z uznawaniem grup i organizacji producentów.

W ramach realizacji swoich zadań, Departament w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków o uznanie, przyznanie pomocy finansowej, wniosków o płatność oraz innych procedur związanych z obsługą tych wniosków;
 • opracowywania i aktualizacji oraz udostępniania formularzy wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania jednostek organizacyjnych Agencji o szczegółowych zasadach udzielania i rozliczania pomocy;
 • udzielania informacji oddziałom regionalnym w zakresie stosowania procedur oraz beneficjentom o zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i projektów postanowień Prezesa Agencji jako organu I instancji w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • prowadzeniem rejestru wstępnie uznanych grup producentów, organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz rejestru związków grup producentów rolnych;
 • nadzoru nad obsługą wniosków w zakresie uznawania grup i organizacji producentów oraz przyznania pomocy w ramach działań wdrażanych przez Departament.

Dyrektor

Andrzej Niemirka

Sekretariat:

tel.: 22 318-49-00, 22 318-49-01, fax: 22 318-53-85.