Departament Finansowy - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Finansowy realizuje zadania w zakresie tworzenia i monitoringu realizacji planów finansowych, zarządzania środkami pieniężnymi i dokonywania płatności.

W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • opracowywania planów finansowych Agencji i projektów ich zmian;

  • prowadzenia monitoringu i bieżącej analizy realizacji planów finansowych;

  • zarządzania środkami pieniężnymi znajdującymi się w dyspozycji Agencji;

  • prognozowania wydatków w zakresie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

  • przygotowywania i przekazywania do właściwych ministerstw zapotrzebowań na środki finansowe;

  • dokonywania płatności;

  • prowadzenia obsługi kasowej Centrali Agencji;

  • zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji zdeponowanych przez Centralę Agencji, prowadzenia rejestru zabezpieczeń, opracowywania wytycznych zabezpieczania papierów wartościowych i gwarancji przez oddziały regionalne oraz nadzór nad realizacją tych wytycznych;

  • współpracy z bankami w zakresie obsługi rachunków bankowych Agencji, lokowania wolnych środków oraz skrytek bankowych;

  • opracowywania informacji finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych z działalności Agencji na potrzeby Agencji i instytucji zewnętrznych;

  • monitorowania zobowiązań majątkowych zaciąganych przez oddziały regionalne oraz monitorowania i analizy planów finansowych oddziałów regionalnych;

  • sporządzania miesięcznych harmonogramów planowanych wydatków Agencji.

 

Dyrektor
Teresa Wrzosek

Sekretariat:
tel.: 22 595-03-00;
e-mail :Sekretariat.DF@arimr.gov.pl