Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt - nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt realizuje zadania w zakresie tworzenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów rolnych, nadzoru i zarządzania Systemem Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz zarządzania kontrolami na miejscu w zakresie IRZ wykonywanymi przez Agencję. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • wdrażania, prowadzenia i aktualizacji bazy danych ewidencji producentów;
 • opracowywania i aktualizacji zasad uzyskiwania wpisu do ewidencji producentów;
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymiany i udostępniania danych z bazy danych ewidencji producentów;
 • nadzoru merytorycznego nad prowadzeniem, aktualizacją rejestru (bazy danych) zwierząt gospodarskich oznakowanych i wprowadzaniem zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych do bazy danych;
 • współpracy z jednostkami zewnętrznymi w szczególności z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie realizowanych zadań;
 • typowania producentów i siedzib stad do kontroli na miejscu wykonywanych przez Agencję w zakresie IRZ na podstawie wyboru losowego i analizy ryzyka;
 • typowanie producentów i siedzib stad do kontroli na miejscu wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie IRZ oraz wymogów wzajemnej zgodności w zakresie IRZ na podstawie wyboru losowego i analizy ryzyka;
 • monitorowania realizacji kontroli na miejscu w zakresie IRZ oraz kontroli wzajemnej zgodnościrealizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
 • prowadzenia czynności związanych z zaopatrzeniem biur powiatowych Agencji w druki systemowe i hologramy, a także prowadzenia listy dostawców kolczyków, duplikatów kolczyków oraz czytników;
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymiany i udostępniania danych osobowych z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • nadzoru nad realizacją kontroli na miejscu wykonywanych przez Agencję w zakresie IRZ;
 • wdrażania, aktualizacji, modernizacji systemu informatycznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego;
 • opracowywania  planów kontroli na miejscu wykonywanych przez Agencję w obszarze IRZ;
 • wdrażania, prowadzenia i aktualizacji bazy ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierającej informacje o producentach, płatnościach, zobowiązaniach oraz wykluczeniach z pomocy finansowej;
 • wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie zadań Departamentu;
 • wydawania rozstrzygnięć w przedmiocie zasadności uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dyrektor

Sławomir HardejSekretariat:
tel.: 22 595-07-50, 22 595-07-51, fax: 22 318-54-08.