Departament Działań Premiowych - nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Działań Premiowych realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków, przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na:

 • premie dla młodych rolników,
 • premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,
 • restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na:

 • ułatwianie startu młodym rolnikom,
 • renty strukturalne,
 • korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, na:

 • dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE,
 • renty strukturalne,
 • wspieranie gospodarstw niskotowarowych.

W ramach realizacji swoich zadań, Departament w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej, wniosków o płatność oraz innych procedur związanych z obsługą tych wniosków;
 • opracowywania i aktualizacji oraz udostępniania formularzy wniosków wraz z instrukcjami ich wypełniania;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania jednostek organizacyjnych Agencji o szczegółowych zasadach udzielania i rozliczania pomocy;
 • udzielania informacji oddziałom regionalnym w zakresie stosowania procedur oraz beneficjentom o zasadach i warunkach korzystania z pomocy;
 • przygotowywania dokumentów księgowych dotyczących rent strukturalnych;
 • zgłaszania beneficjentów rent strukturalnych oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego i przekazywanie raportów rozliczeniowych do ZUS;
 • rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych oraz zażaleń na postanowienia wydane przez dyrektorów oddziałów regionalnych podejmowanych w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i projektów postanowień Prezesa Agencji jako organu I instancji w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego;
 • nadzoru nad obsługą wniosków w zakresie przyznania pomocy w ramach działań wdrażanych przez Departament.

Dyrektor

Monika Zielińska

Departament Działań Premiowych

Tel. 22 595 06 20