Departament Działań Inwestycyjnych - nadzoruje Tomasz Kuśnierek p.o. Zastępcy Prezesa ARiMR

Departament Działań Inwestycyjnych w szczególności realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków  przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach:

Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla następujących form wsparcia:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
 • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
 • Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych

W ramach realizacji PROW 2014-2020 Departament:

 • opracowuje i aktualizuje procedury obsługi wniosków o przyznanie pomocy oraz  wniosków o płatność,
 • uczestniczy w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów programowych i aktów prawnych,
 • opracowuje, aktualizuje oraz udostępniania formularze dokumentów aplikacyjnych (w szczególności wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularze umów przyznania pomocy,
 • udziela interpretacji i informuje Oddziały Regionalne Agencji  o szczegółowych zasadach przyznawania i rozliczania pomocy oraz wydaje interpretacje w zakresie stosowania procedur,
 • udziela informacji Wnioskodawcom i Beneficjentom o zasadach i warunkach korzystania z pomocy,
 • rozpatruje "odwołania" tj. wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy składane przez Wnioskodawców i Beneficjentów.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla następujących form wsparcia:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych,
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają   warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",
 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W ramach realizacji PROW 2007-2013 Departament w szczególności udziela informacji Beneficjentom o zobowiązaniach  wynikających z podpisanych z Agencją umów przyznania pomocy, udziela informacji Oddziałom Regionalnym Agencji  w zakresie stosowania instrukcji i procedur (w szczególności w zakresie procedury weryfikacji zobowiązań w okresie związania celem) oraz rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy  składane przez Beneficjentów PROW 2007-2013.

 

Dyrektor

Jolanta Duchnik

Sekretariat
tel.: 22 318-47-00, fax: 22 318-53-57.