Departament Działań Delegowanych - nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Działań Delegowanych realizuje zadania dotyczące zarządzania wykorzystaniem środków na działania wdrażane przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Agencji w ramach:

1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

 • transfer wiedzy i działalność informacyjna,
 • usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw,
 • systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych,
 • inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałania wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,
 • podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
 • współpraca,
 • wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

2. Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze 2014-2020" w zakresie priorytetu zwiększenie zatrudnienia i spójność terytorialna;

3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

 • szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa,
 • działania informacyjne i promocyjne,
 • podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
 • odnowa i rozwój wsi,
 • wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
 • wdrażanie projektów współpracy,
 • funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

W ramach realizacji swoich zadań Departament w szczególności prowadzi sprawy z zakresu:

 • opracowywania i aktualizacji procedur obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej, wniosków o płatność oraz innych procedur związanych z obsługą tych wniosków;
 • przygotowywania i aktualizacji dokumentów programowych i aktów prawnych dotyczących działań realizowanych przez Departament;
 • przygotowywania i aktualizacji umów określających uprawnienia i obowiązki stron w zakresie delegowania zadań agencji płatniczej do podmiotów wdrażających;
 • opracowywania i aktualizacji formularzy dokumentów aplikacyjnych wraz z instrukcjami ich wypełniania;
 • nadzoru i monitorowania podmiotów zewnętrznych realizujących zadania delegowane, a w szczególności w zakresie przestrzegania zasad i procedur obsługi wniosków;
 • interpretacji przepisów prawa i informowania podmiotów wdrażających o szczegółowych zasadach korzystania z pomocy;
 • udzielania informacji podmiotom wdrażającym w zakresie stosowania procedur.

 

Dyrektor

Marcin Zieliński
 

Sekretariat:
tel.: 22 318-43-50, fax: 22 318-54-16.