Departament Bezpieczeństwa - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Bezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem zasobów Agencji, w tym bezpieczeństwem danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji (SZBI);
 • opracowania i aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • przeprowadzania audytów w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
 • przeprowadzania przeglądów w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji;
 • zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacyjnego;
 • standaryzacji poziomów bezpieczeństwa zasobów informacyjnych;
 • nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie SZBI przez pracowników struktury bezpieczeństwa zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy do spraw bezpieczeństwa w oddziałach regionalnych;
 • prowadzenia i aktualizacji wykazu właścicieli zasobów teleinformatycznych;
 • określania obowiązujących zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 • koordynacji obsługi wniosków o udostępnienie danych osobowych przez komórki organizacyjne Centrali Agencji i oddziały regionalne;
 • nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych we wszystkich
  komórkach i jednostkach organizacyjnych Agencji, za pośrednictwem pracowników struktury bezpieczeństwa zatrudnionych w Departamencie i oddziałach regionalnych ARiMR;
 • zapewnienia wykonania obowiązków inspektora ochrony danych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.l ze zm.);
 • nadzoru i koordynacji wdrożenia, aktualizacji i testowania planów zapewnienia ciągłości działania w Centrali Agencji i oddziałach regionalnych oraz wykonywania i koordynacji zadań z zakresu planowania obronnego i zarządzania kryzysowego;
 • zapewnienia wykonywania przepisów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych i aktach wykonawczych do ustawy;
 • prowadzenia kancelarii niejawnej;
 • szkolenia pracowników Agencji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji, obronności, działań kryzysowych i informacji niejawnych;
 • opiniowania zawieranych w Centrali Agencji umów (w tym umów powierzenia przetwarzania
  danych osobowych) i porozumień, dokumentów wewnętrznych oraz aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie zadań Departamentu;
 • obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji w Centrali Agencji oraz nadzór nad obsługą incydentów bezpieczeństwa informacji w oddziałach regionalnych
 • zapewnienia wykonania zadań Prezesa wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 • opracowania w uzgodnieniu z Departamentem Informatyki standardów bezpieczeństwa
 • zasobów informatycznych.

 

Dyrektor
Sławomir Będkowski

Sekretariat:
tel.: 22 242-00-88