Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych - nadzoruje Renata Mantur Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych realizuje zadania dotyczące baz referencyjnych w zakresie budowy i aktualizacji Systemu Identyfikacji Działek Rolnych, jak również realizuje zadania dotyczące zarządzania kontrolami terenowymi w zakresie wszystkich środków pomocowych wdrażanych i zarządzanych przez Agencję. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia, modernizacji i aktualizacji baz referencyjnych w zakresie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS i danych GIS, a w szczególności:

  • przetwarzania, kontroli i weryfikacji baz danych na potrzeby baz referencyjnych LPIS/GIS,
  • opracowania i aktualizacji zasad funkcjonowania i wykorzystania systemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego,
  • aktualizacji ortofotomapy na potrzeby autoryzacji płatności,
  • aktualizacji referencyjnych danych wektorowych na potrzeby kontroli administracyjnych wniosków pomocowych,
  • tworzenia i aktualizacji warstwy obszary proekologiczne (EFA) i warstwy trwałe użytki zielone;

 • prowadzenia prac związanych z optymalizacją systemu w zakresie organizacji i technologii, w tym informacji przestrzennej (GIS);
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wymiany i udostępniania danych z  rejestru gospodarstw oraz systemu identyfikacji działek rolnych;
 • prowadzenia systemu metadanych oraz archiwizacji i zarządzania danymi referencyjnymi;
 • przygotowania, publikacji i udostępniania danych GIS wynikających z implementacji Dyrektywy INSPIRE w zakresie tematu danych przestrzennych: obiekty rolnicze oraz akwakultury;
 • udostępniania danych w zakresie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN);
 • opracowywania planów i strategii kontroli na miejscu;
 • inicjowania i prowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w proces realizacji czynności kontrolnych;
 • nadzoru i koordynacji realizacji czynności kontrolnych na miejscu przez Agencję oraz inne podmioty;
 • monitorowania realizacji czynności kontrolnych na miejscu przez oddziały regionalne, podmioty wdrażające oraz wykonawców zewnętrznych, w tym terminowości ich wykonywania i dotrzymania wymaganego poziomu tych kontroli;
 • opracowywania analizy ryzyka dotyczącej typowania beneficjentów do kontroli;
 • typowania beneficjentów do kontroli na miejscu na podstawie wyboru losowego oraz analizy ryzyka;
 • udzielania wyjaśnień i wytycznych oddziałom regionalnym oraz podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania instrukcji i procedur związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych na miejscu;
 • przeprowadzania wybranych kontroli na miejscu oraz kontroli z tytułu nadzoru, jak również rozpatrywania zastrzeżeń lub uwag wniesionych do ustaleń z przedmiotowych kontroli;
 • koordynacji działań związanych z kontrolą wzajemnej zgodności.


Dyrektor

Stanisław Sas

Sekretariat:
tel.: 22 318-45-60