Departament Audytu Wewnętrznego - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Departament Audytu Wewnętrznego realizuje zadania w zakresie dokonywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji oraz w podmiotach wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • przygotowywania planów rocznych i wieloletnich audytu wewnętrznego;

  • oceny wiarygodności sprawozdania finansowego;

  • identyfikacji i analizy ryzyk związanych z działalnością Agencji;

  • wykonywania czynności zapewniających i doradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami audytu wewnętrznego w zakresie:

   wiarygodności i rzetelności informacji finansowych i operacyjnych,
   skuteczności i efektywności działań operacyjnych Agencji,
   ochrony aktywów,

   zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz zawartymi umowami;
  • ewidencji i koordynacji czynności zewnętrznych organów audytu i kontroli (Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Ministerstwa Finansów oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w zakresie certyfikacji rachunków Agencji), dotyczących wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

  • sporządzania sprawozdań oraz przedstawiania Prezesowi wniosków z przeprowadzanego audytu;

  • oceny systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej podmiotów wdrażających zadania zlecone przez Agencję;

  • koordynacji działań prowadzonych w zakresie przygotowań Agencji do akredytacji;

  • kompletowania dokumentacji i wydania opinii na temat skuteczności systemu zarządzania i kontroli, niezbędnej do przygotowania poświadczenia wiarygodności wydatków;

  • oceny procedur wewnętrznych przyjętych w celu wypełniania przez Agencję funkcji agencji płatniczej.

Dyrektor
Monika Chłopecka-Ziemak

Sekretariat:
tel.: 22 595-04-51, fax: 318-53-28