Departament Analiz i Sprawozdawczości - nadzoruje Dariusz Olkiewicz Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Analiz i Sprawozdawczości realizuje zadania związane z tworzeniem strategii Agencji, sporządzaniem analiz i sprawozdań z działalności Agencji oraz programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także zadania związane z zarządzaniem ryzykiem, standaryzacją książek procedur oraz koordynacją w zakresie współpracy międzynarodowej. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

 • przygotowywania i koordynacji sprawozdań i raportów w zakresie zadań realizowanych przez Agencję, głównie dotyczących wsparcia udzielanego w ramach programów współfinansowanych ze środków UE, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 • opracowywania analiz w zakresie zadań realizowanych przez Agencję, rocznych sprawozdań z działalności Agencji, projektów strategii działalności Agencji oraz przygotowywania informacji zbiorczej o działalności Agencji i instrumentach przez nią realizowanych;
 • sporządzania na potrzeby kierownictwa Agencji informacji zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez Agencję;
 • prowadzenia rejestru ryzyk w Agencji oraz raportowania w zakresie rejestru ryzyk kierownictwu Agencji;
 • koordynacji udziału Agencji w programach badań statystyki publicznej i zarządzania portalem sprawozdawczym GUS w zakresie zadań Agencji;
 • obsługi udziału przedstawicieli Agencji w zagranicznych podróżach służbowych, w tym Komitetach Zarządzających Komisji Europejskiej i Grup Roboczych Rady Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie konferencji, seminariów, wizyt delegacji zagranicznych i innych spotkań, dotyczących współpracy międzynarodowej w obszarze działania Agencji;
 • współpracy z instytucjami zewnętrznymi w ramach zagranicznej pomocy rozwojowej i współpracy międzynarodowej;
 • inicjowania, zarządzania i koordynowania wspólnotowymi i krajowymi projektami finansowymi skierowanymi do krajów nowoprzyjętych lub nie należących do Unii Europejskiej;
 • zapewnienia tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby Agencji;
 • przygotowywania i aktualizacji systemu zarządzania książkami procedur w Agencji oraz prowadzenia biblioteki książek procedur;
 • koordynacji procesu udzielenia informacji publicznej w Centrali ARiMR.

 

 

Sekretariat:

tel.: 22 318-41-00, 22 318-41-01 fax: 22 318-54-10