Biuro Prezesa - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Biuro Prezesa realizuje zadania w zakresie zapewnienia organizacyjnej i technicznej obsługi Prezesa, zastępców Prezesa oraz organizacji pracy i funkcjonowania Agencji.

W szczególności do zadań Biura Prezesa należy:

  • prowadzenie sekretariatu Prezesa i sekretariatów zastępców Prezesa Agencji;

  • organizacja obiegu korespondencji pomiędzy Prezesem, Zastępcami Prezesa oraz komórkami organizacyjnymi Agencji;

  • obsługa organizacyjna i techniczna posiedzeń kierownictwa Agencji;

  • wykonywanie czynności z zakresu protokołu i reprezentacji;

  • nadzór nad terminowością przygotowania przez komórki organizacyjne Centrali Agencji projektów odpowiedzi na interpelacje i wnioski parlamentarzystów oraz organów nadzorujących;

  • koordynacja współpracy z Sejmem i Senatem RP, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Finansów, a także innymi organami administracji publicznej w zakresie działania;

  • koordynacja przygotowywania oraz prowadzenie zbiorów i rejestrów zarządzeń Prezesa oraz wytycznych zastępców Prezesa;

  • udostępnianie pracownikom Agencji zarządzeń Prezesa oraz wytycznych zastępców Prezesa w wersji papierowej oraz poprzez system wewnętrznej poczty elektronicznej;

  • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Prezesa pełnomocnictw procesowych, pełnomocnictw do dokonywania czynności cywilnoprawnych w imieniu Agencji oraz upoważnień, w tym w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezesa;

  • sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rolniczymi rynkami hurtowymi oraz sporządzanie analiz i informacji związanych z udziałem Agencji w finansowaniu rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych;

  • przygotowywanie stanowiska Prezesa w zakresie rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi Agencji;

  • prowadzenie spraw związanych z organizacją Agencji, a w szczególności z opracowywaniem projektu regulaminu organizacyjnego oraz jego zmiany;

  • rozpatrywanie spraw w zakresie wyłączeń organów Agencji od prowadzenia spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego;

  • realizacja zadań zleconych przez Prezesa.

    

p.o. Dyrektora

Beata Nawrocka

tel.: 22 318-40-20, 22 318-40-21, fax: 318-54-31.