Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014 - 2020  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego PROW 2014 - 2020

Informacja o ogłoszeniu
W dniu 8 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej ARiMR w zakładce przetargi zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 135 000 € prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020." wszczętym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., dalej: "Ustawa") - otwórz ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym dla doradców, w zakresie tematycznym:

Część nr 1 zamówienia - "Instalacje do pozyskania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym" – poza województwem mazowieckim.

Część nr 2 zamówienia - "Instalacje do pozyskania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym" – w województwie mazowieckim.

Część nr 3 zamówienia - "Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian" -  poza województwem mazowieckim.

Część nr 4 zamówienia - "Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian" – w województwie mazowieckim.

Część nr 5 zamówienia - "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej" -  poza województwem mazowieckim.

Część nr 6 zamówienia - "Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej" – w województwie mazowieckim.

Część nr 7 zamówienia - "Bioasekuracja" i dobrostan w gospodarstwach utrzymujących świnie -  poza województwem mazowieckim.

Część nr 8 zamówienia - "Bioasekuracja" i dobrostan w gospodarstwach utrzymujących świnie – w województwie mazowieckim.

Zamawiający (ARiMR) dopuszcza składanie przez Wykonawcę ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy, tj. złożenie przez jednego Wykonawcę oferty na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia.
W ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów będą mogły podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać wiedzę ukierunkowaną m.in. na zastosowanie w gospodarstwach rolnych rozwiązań sprzyjających pozyskaniu energii odnawialnej, na stosowanie praktyk niskoemisyjnych, na podnoszenie dochodowości gospodarstw poprzez uruchomienie przetwórstwa, sprzedaż bezpośrednią, związanie z krótkimi łańcuchami dostaw.
Oferty można składać w kancelarii centrali Agencji w terminie do dnia 4 października 2017 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie ARiMR w Warszawie przy ul. Poleczki 33.

Dokumenty:

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

 • Wzór umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 8 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 9 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 10 do umowy o przyznaniu pomocy - otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami. Instrukcja wypełnienia:

 • Wniosek o płatność z załącznikami - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Uwaga: Instrukcja została sformatowana. Zmiany zostały wprowadzone w kolorze czerwonym - otwórz
 • Załącznik do instrukcji - otwórz

Poprzedni nabór