Biuro Wsparcia Inwestycyjnego

Inwestycja sfinansowana z pomocy unijnej

Realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD, a następnie w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", PROW 2004-2006, PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" oraz PROW 2007-2013.
Obecnie wdrażany jest PROW 2014-2020, oraz PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020.Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zakończono rozliczanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach działań inwestycyjnych. Z pomocy skorzystało blisko 6 500 beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, a całkowita wypłacona kwota to ponad 991 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące działania:
    "Modernizacja gospodarstw rolnych" - 3 226 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 441,5 mln zł),
    "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - 2 809 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 153,5 mln zł),
    "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - 2 510 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 135,7 mln zł),
    "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1 523 wniosków złożonych (kwota wypłacona: 72,7 mln zł).
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
PROW 2014-2020 stanowi kontynuację poprzedniego okresu oprogramowania i jest podstawowym instrumentem finansowym do przeprowadzania zmian strukturalnych i inwestycyjnych na terenach wiejskich.
Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację programu to 13,5 mld euro, z czego ok. 1/3 zostanie przeznaczona na osiągnięcie głównego celu – zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych.

Wdrażane poddziałania: 
"Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych"
- 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
- 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
- 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych
"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
- 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej
"Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
- 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej
"Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"
- 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej