Identyfikacja i rejestracja zwierząt - najczęściej zadawane pytania

Jaki jest numer identyfikacyjny świni?

Zgodnie z nowymi przepisami Numer identyfikacyjny świni - jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

Jak oznakować świnię i w jakim terminie po oproszeniu?

Posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia - posiadacz świni zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem nie później, niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

Czy po przemieszczeniu świni do innej siedziby stada należy ją ponownie oznakować?

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować tę świnię poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

W jakim terminie należy zgłosić oznakowane świnie?

W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

Co mam zrobić w razie utraty kolczyka przez zwierzę?

W przypadku utraty kolczyka/duplikatu kolczyka (w tym elektronicznego), posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

W jakim terminie należy zgłosić zmianę stanu stada świń?

Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 7 dni od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Czy termin 7 dni na zgłoszenie obowiązuje również w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną?

W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,\ 
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

podając liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Czy coroczny spis zwierząt dotyczy wszystkich zwierząt czy tylko owiec?

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Czy prowadzący targowisko ze sprzedażą prosiąt i prowadzący skup obwoźny mają obowiązek się rejestrować?

Tak. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonym przez ARiMR:

 • posiadacz zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiot prowadzący rzeźnię,
 • podmiot prowadzący zakład przetwórczy lub spalarnię,

jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną:

 • nie później niż w dniu:

  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

 • w terminie 14 dni od dnia:

  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Zgodnie z aktualizacją ustawy o systemie IRZ, każda świnia ma zostać oznakowana kolczykiem, a nie tatuażem, jak było do tej pory. Moje Pytanie: brzmi, czy od ARiMR będzie można otrzymać/zakupić kolczyki do znakowania? Jeśli tak, to w jakich cenach, bo przy większej skali produkcji będą to już dodatkowe koszty.

Kolczyki do znakowania trzody chlewnej można zakupić u dostawców wpisanych na prowadzoną przez ARiMR listę dostawców kolczyków, posiadających w swojej ofercie identyfikatory dla trzody chlewnej.
Lista dostawców kolczyków wraz z ich cennikami znajduje się na stronie internetowej Agencji pod adresem:
archiwum.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html

Bardzo proszę o przesłanie w formie elektronicznej druku dotyczącego przemieszczenie świń. Chodzi mi o druk związany z poniższą czynnością:
"Zgłoszenie przemieszczenia świń należy dokonać z biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu."

Do zgłoszenia przemieszczenia świń służą formularze:

Czy muszę  złożyć do biura powiatowego Agencji "Wniosek o przydzielenie puli numerów", gdy chcę bezpośrednio zakupić od producenta kolczyki dla świń?

Formularze: "Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła" oraz "Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz" należy wypełnić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR jedynie celem uzyskania numerów identyfikatorów dla gatunków zwierząt wymienionych w tytułach ww. druków.
Kolczyki dla świń można zamówić bezpośrednio u dostawcy oferującego kolczyki dla trzody chlewnej, wpisanego na prowadzoną przez ARiMR Listę dostawców kolczyków, dostępną w każdej jednostce terenowej Agencji oraz na stronie internetowej pod adresem:
archiwum.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/lista-dostawcow-kolczykow.html 

Czy w przypadku przekazania gospodarstwa i stada kóz, nowy posiadacz stada kóz może użyć kolczyków zamówionych przez poprzedniego właściciela kóz do znakowania nowo urodzonych kóz pochodzących od matek pierwotnego właściciela? Innymi słowy wraz ze stadem kóz pierwotny właściciel przekazuje kolczyki, które zamówił i otrzymał zgodnie z procedurami, ale nie zdążył ich wykorzystać, gdyż sprzedał lub przekazał stado nowemu właścicielowi.

W przypadku przejęcia gospodarstwa istnieje możliwość oznakowania zwierząt numerami identyfikacyjnymi z puli przydzielonej poprzedniemu właścicielowi. W takim przypadku do zgłoszenia rejestrującego należy dołączyć oświadczenie o pochodzeniu identyfikatorów, opatrzone podpisem zarówno poprzedniego, jak i obecnego posiadacza zwierząt.

Jakie czynności należy wykonać aby zarejestrować siedzibę stada zwierząt?

W celu zarejestrowania siedziby stada  należy zgłosić się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla uzyskania numeru producenta a następnie dokonać rejestracji siedziby stada i zgłoszenia przemieszczenia zwierząt do nowo zarejestrowanej siedziby stada. Odpowiednie formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej ARiMR w zakładce IRZ lub w biurze powiatowym Agencji.

Czy księgę rejestracji zwierząt można prowadzić elektronicznie?

Zgodnie z § 2. 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 roku, w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2005 r., nr 151, poz. 1268) posiadacz świń prowadzi księgę rejestracji w formie papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej siedziby stada. Forma elektroniczna Księgi Rejestracji Świń powinna być zgodna ze wzorem przedstawionym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 roku, w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2011 r., nr 8, poz. 37) . Przepisy prawne nie określają programu komputerowego w jakim może być prowadzona Księga Rejestracji Świń.

Czy można zgłaszać zdarzenia urodzenia, przemieszczeń czy padnięcia zwierząt w formie elektronicznej?

Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie i w tym celu posiadacz zwierząt powinien dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR wniosek o przyznanie loginu i kodu dostępu do Systemu Informatycznego IRZ ARiMR wraz z regulaminem korzystania z konta, podpisanym przez zainteresowanego.

Jak można złożyć korektę złożonego wcześniej zgłoszenia?

Korektę zgłoszenia składa się wypełniając ponownie nowy formularz zgłoszeniowy zgodnie ze stanem faktycznym zdarzenia podlegającego zgłoszeniu - w nagłówku tego zgłoszenia należy napisać słowo "korekta". Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.

Zamierzam kupić tucznika w celu uboju na własne potrzeby. Czy mam to zgłosić do Agencji?

1 - w przypadku przemieszczenia tucznika poza teren gospodarstwa sprzedającego należy wcześniej zarejestrować w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa siedzibę stada, do której oznakowane zwierzę będzie przemieszczone. Po przemieszczeniu należy ten fakt zgłosić do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Sprzedający również jest zobowiązany zgłosić sprzedaż tego zwierzęcia do biura powiatowego Agencji wskazując numer siedziby stada, do której nastąpiło przemieszczenie.

2 - w przypadku, kiedy kupiony przez Pana tucznik nie został przemieszczony poza teren gospodarstwa sprzedającego lub przewieziony został bezpośrednio od sprzedającego do rzeźni, to zgłoszenie uboju na terenie gospodarstwa składa w biurze powiatowym sprzedający, na druku Zgłoszenie zmiany stanu stada świń, a uboju w rzeźni - rzeźnia na druku uboju świń w rzeźni . Na 24 godziny przed ubojem na terenie gospodarstwa należy zamiar ten zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Jaką liczbę świń i innych zwierząt można ubić na potrzeby własne?

Obowiązujące przepisy nie określają liczby świń, które posiadacz tych zwierząt może ubić na potrzeby własne. Ograniczeniem są w tym przypadku potrzeby własne posiadacza zwierząt i zamieszkującej z nim rodziny. O każdym uboju świni w gospodarstwie należy poinformować biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu dostępnym na stronie internetowej: archiwum.arimr.gov.pl w zakładce Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt w terminie do 7 dni. Pozyskiwanie mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie takich jak: cielęta (do szóstego miesiąca życia), świnie, owce czy kozy wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy w przypadku świń. W związku z tym, zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (w wypadku, gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (wtedy, gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę było utrzymywane) obowiązany jest poinformować, powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju, o zamiarze jego przeprowadzenia.

Czy kupno nieoznakowanych kóz jest karalne?

Zgodnie z art. 33 ustęp 1 pkt 15 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, ( tj. Dz.U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172) nabywanie zwierząt gospodarskich nieoznakowanych podlega karze grzywny. Obecny posiadacz kóz powinien je oznakować i fakt sprzedaży zgłosić do biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni. Kupno kóz powinien zgłosić kupujący do biura powiatowego ARiMR również w terminie 7 dni.

W jakim terminie należy dokonywać wpisu w księdze rejestracji stada?

Zgodnie z paragrafem nr 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2005 r. nr 151, poz. 1268 z późn. zm.) wpisu do księgi rejestracji zwierząt dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Posiadacz zwierząt gospodarskich, który nie prowadzi księgi rejestracji zwierząt naraża się na sankcje karne określone w art. 33 ww. ustawy. Więcej informacji dotyczących prowadzenia księgi rejestracji  można znaleźć na stronie internetowej Agencji: archiwum.arimr.gov.pl w zakładce IRZ a następnie wybierając pozycję Księga rejestracji.

Skąd mogę otrzymać wniosek o nadanie numeru producenta?

Wniosek o nadanie numeru gospodarstwa znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: archiwum.arimr.gov.pl w zakładce  Pobierz wnioski - Ewidencja producentów. Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji producentów należy dostarczyć lub wysłać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skąd wnioskodawca otrzyma decyzję o nadaniu numeru producenta. Następnie należy złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada (formularz jest dostępny również na ww. stronie internetowej w zakładce IRZ.

Czy przy przejęciu gospodarstwa wraz ze zwierzętami należy ponownie zarejestrować siedzibę stada?

W przypadku przejęcia gospodarstwa rolnego wraz z inwentarzem żywym należy zgłosić się do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania numeru producenta a następnie dokonać rejestracji siedziby stada i zgłoszenia przemieszczenia zwierząt do nowo zarejestrowanej siedziby stada.

Czy jest specjalne upoważnienie (druk) do odbioru paszportu bydła?

Upoważnienie do odbioru paszportów sporządza się na ogólnych zasadach dotyczących upoważnień z podaniem danych osobowych i numerów dowodów tożsamości osoby upoważniającej i upoważnionej.

Jak mogę uzyskać duplikat paszportu bydła i jakie są opłaty z tym związane?

Duplikat paszportu bydła wydawany jest w biurze powiatowym ARiMR w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu, na podstawie "Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła" w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę 1zł i 33 gr. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21stycznia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. Nr23, poz.138). Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy: BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013.

Zamierzam kupić krowę, która nie ma paszportu - jak mogę to wykonać zgodnie z przepisami prawa?

Ustawa  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ( tj. Dz.U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172 z późn. zm.) nakłada na posiadacza bydła obowiązek oznakowania i zgłoszenia tego faktu do rejestru oraz posiadania paszportu. Bydło może być przemieszczane tylko z paszportem. Nowy posiadacz wpisuje w paszporcie i w księdze rejestracji stada stosowne dane oraz zgłasza fakt przemieszczenia zwierząt do biura powiatowego Agencji w terminie do 7 dni. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy nabywanie bydła nieoznakowanego lub bez paszportu podlega karze grzywny.

Planuję chów dzikoświń. Czy trzeba je będzie oznakować i rejestrować?

Art. 2 ust. pkt 14a ustawy  z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, (tj. Dz. U. z 14 sierpnia 20015r., poz. 1172  z późn. zm.) definiuje "świnie", jako wszystkie zwierzęta z rodziny Suidae, z wyłączeniem dzików wolnożyjących. Zatem dzikoświnie podlegają przepisom ww. ustawy i ich posiadacz ma obowiązek zarejestrowania siedziby stada, oznakowania zwierząt oraz zgłaszania ich przemieszczeń, uboju i padnięcia.