Organizacje producentów owoców i warzyw

Informacja dotycząca uznawania organizacji producentów owoców i warzyw - otwórz

Wniosek o uznanie organizacji producentów / ponadnarodowej organizacji producentów owoców i warzyw / o uznanie zrzeszenia organizacji producentów / ponadnarodowego zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (W-1/482) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/482) - otwórz

Załącznik 1 - Oświadczenie producenta o nieprzynależności do wstępnie uznanej grupy producentów lub innej uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów (W-1.1/482) - otwórz

Informacja o zakresie działalności (S-1/482) - składana corocznie, do dnia 1 sierpnia - otwórz

 

 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w krajach UE z powodu pandemii COVID-19, w celu zminimalizowania jej negatywnych skutków, Komisja Europejska wydała rozporządzenia stanowiące odstępstwa w odniesieniu do 2020 r., od stosowania niektórych przepisów dotyczących warunków uznania oraz wypłaty pomocy dla organizacji producentów owoców i warzyw:

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/884 z dnia 4 maja 2020 r. wprowadzające odstępstwo dotyczące 2020 r. od rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz od rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 w odniesieniu do sektora wina w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 205/1 z29.6.2020) - otwórz

2.   Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/600 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/892, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 615/2014, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1368 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/39 w odniesieniu do niektórych środków w celu przeciwdziałania kryzysowi spowodowanemu pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L140 z 4.05.2020 r.) – otwórz

  1. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/592 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (Dz. Urz. UE L140 z 4.05.2020 r.) - otwórz

Zmienione przez:

4.   Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1275 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/592 w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 służących przeciwdziałaniu zakłóceniom na rynku w sektorach owoców i warzyw oraz wina spowodowanym pandemią COVID-19 i wprowadzonymi w związku z nią środkami (Dz.U. L 300 z 14.9.2020, str. 26) - otwórz

 

ODSTĘPSTWA W ODNIESIENIU DO 2020 R. OD STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, W ZWIĄZKU
 
Z PANDEMIĄ COVID-19 - otwórz

 

Sprzedaż produktów od producentów niebędących członkami organizacji w kontekście spadku produkcji członków organizacji producentów spowodowanych działaniem siły wyższej - otwórz

 

Obsługa programów operacyjnych - otwórz

 

Dokumenty potwierdzające, że spadek wartości produkcji sprzedanej organizacji producentów wystąpił z przyczyn niezależnych od tej organizacji, tj. powstałych wskutek huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych, w przypadku gdy komisja, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1512 z późn. zm.), nie została powołana oraz uprawy lub płody rolne nie zostały objęte umową ubezpieczenia:

Oświadczenie producenta owoców i warzyw o wystąpieniu szkody w uprawach - otwórz

Oświadczenie uznanej organizacji producentów o wystąpieniu szkody w uprawach - otwórz