Wykaz rolników - przyznane płatności

Wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej - otwórz  

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi publikuje wykaz beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, którzy otrzymali środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) okresie od 16.10.2007 r. do 15.10.2008 r.