Ułatwianie startu młodym rolnikom nabór w 2011 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

3. Plan rozwoju gospodarstwa - (wersja Microsoft Excel - xls)

4. Instrukcja wypełniania planu rozwoju gospodarstwa - (wersja pdf)

5. Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego (wersja Microsoft Word - txt)

6. Oświadczenie wnioskodawcy/małżonka wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności rolniczej (wersja Microsoft Word - txt)

7. Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc (wersja Microsoft Word - txt)

8. Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia (wersja Microsoft Word - txt)

9. Oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wersja Microsoft Word - txt)

10. Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków

11. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

12. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie niezawierania z małżonkiem oraz wstępnymi i zstępnymi umów kupna - sprzedaży (O-7/144)

13. Karta weryfikacji spełniania standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie - ChecklistaStandardMR (wersja Microsoft Excel - xls)

14. Instrukcja wypełniania karty weryfikacji spełnienia w gospodarstwie rolnym standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

15. Wniosek o płatność

16. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - (wersja Microsoft Word -txt)

17. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

18. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu

19. Ankieta monitorująca

20. Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej

21. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa z określoną w biznesplanie strukturą produkcji

22. Tabela nadwyżek bezpośrednich 

23. Instrukcja wypełniania Tabeli nadwyżek bezpośrednich