Ułatwianie startu młodym rolnikom

1. Wniosek o przyznanie pomocy

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

3. Plan rozwoju gospodarstwa - (wersja - xls) 

4. Instrukcja wypełniania planu rozwoju gospodarstwa - (wersja pdf)

5. Oświadczenie wnioskodawcy o podjęciu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego (wersja Microsoft Word - txt)

6. Oświadczenie wnioskodawcy/małżonka wnioskodawcy o nieprowadzeniu działalności rolniczej (wersja Microsoft Word - txt)

7. Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o prowadzeniu działalności rolniczej przed złożeniem wniosku o pomoc (wersja Microsoft Word - txt)

8. Oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia (wersja Microsoft Word - txt)

9. Oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty przyznanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wersja Microsoft Word - txt)

10. Wymagania dotyczące dowodów potwierdzających poniesienie wydatków

11. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie spełnienia standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

12. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie niezawierania z małżonkiem oraz wstępnymi i zstępnymi umów kupna - sprzedaży (O-7/144)

13. Oświadczenia  o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – składane w terminie 60 dni od dnia wpływu 3 lat od wypłaty pomocy (O-8a/144)

14. Oświadczenia  o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy -składane w terminie 60 dni przed dniem upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy (O-8b/144)

15. Karta weryfikacji spełniania standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie - ChecklistaStandardMR (wersja Microsoft Excel - xls)

16. Instrukcja wypełniania karty weryfikacji spełnienia w gospodarstwie rolnym standardów w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt

17. Wniosek o płatność

18. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - (wersja - pdf)

19. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

20. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu

21. Ankieta monitorująca

22. Instrukcja wypełniania ankiety monitorującej

23. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa z określoną w biznesplanie strukturą produkcji

24. Tabela nadwyżek bezpośrednich 

25. Instrukcja wypełniania Tabeli nadwyżek bezpośrednich

26. Wykaz dokumentów przekazanych przez beneficjenta pomocy potwierdzających poniesione koszty zgodne z założeniami Planu Rozwoju Gospodarstwa w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" WDPK-1/144

 

 

Nabory wniosków z poprzednich lat