Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2015

I. Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej:

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)/rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) - otwórz
 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) - otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (O-5/01) - otwórz
 • Dokumenty dot. rolnika aktywnego zawodowo
 • Dokumenty dotyczące utrzymywania obszarów proekologicznych 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności dla rolnika aktywnego zawodowo:

 • Zaświadczenie o przychodach z działalności pozarolniczej wydane przez właściwy organ podatkowy
 • Faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym faktury VAT RR, o których mowa w art. 116 ust. 2 tej ustawy, albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji lub inne równoważne dowody potwierdzające sprzedaż produktów rolnych
 • Zaświadczenie o wysokości uzyskanego wsparcia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 wydane przez organ lub podmiot, który wypłacił takie wsparcie

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie:

 • Oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych (O-2/01) - otwórz
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku przestrzegania wymogów zazielenienia (O-3/01) - otwórz
 • Deklaracja o wspólnej realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (P-5/01) - otwórz
 • Umowa rolników realizujących wspólnie praktykę proekologiczną (U-1/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności dla młodych rolników:

 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób (O-14/01) - otwórz
 • Oświadczenie o osobach sprawujących faktyczną i trwałą kontrolę nad osobą prawną (O-15/01) - otwórz
 • Oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim z osobą, która spełnia kryteria młodego rolnika (O-16/01) - otwórz 
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad osobą prawną i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika 
 • Dowody potwierdzające sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad grupą osób w tym nad spółką cywilną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i datę rozpoczęcia sprawowania tej kontroli przez młodego rolnika 

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych:

 • Oświadczenie o uprawie konopi włóknistych (O-4/01) - otwórz
 • Etykiety stosowane na opakowaniach nasion konopi 
 • Zezwolenie do prowadzenia uprawy konopi/ kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, upoważnionego pracownika Agencji albo organ, który je wydał
 • Oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych (O-5/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności związane do zwierząt: do bydła, krów, owiec, kóz:

 • Oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności (O-6/01) - otwórz
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgodny na przyznanie płatności do bydła, krów, owiec, kóz (O-9/01) - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do ziemniaków skrobiowych:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do buraków cukrowych:

 • Umowa/ Kopia umowy za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do powierzchni uprawy pomidorów:

 • Umowa/ Kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo odpowiednio przez podmiot, z którym została zawarta umowa albo grupę producentów rolnych, grupę producentów owoców i warzyw, organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu:

Dokumenty składane w przypadku, gdy w dniu 14 marca 2012 roku do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej wpisany był małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) - otwórz

Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej

 • Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo 
 • Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sąd albo notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo kopia tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo
 • Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, albo
 • Prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku albo umowa w formie aktu notarialnego, na mocy których został dokonany dział spadku obejmujący gospodarstwo rolne, z którego wynika, iż uprawnienie do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu przeszło na rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności lub na jego małżonka
 • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) - otwórz

Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu lub jego małżonek odziedziczył w wyniku zapisu windykacyjnego gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej

 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) - otwórz
 • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) - otwórz
 • Prawomocne postanowienie częściowe sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego będącego gospodarstwem rolnym

Dokumenty składane w przypadku, gdy rolnik ubiegający się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

 • Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) - otwórz

Dokumenty składane w przypadku, gdy małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w dniu 14 marca 2012 roku była wpisana do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a zbycie gospodarstwa nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu

 • Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-10/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-11/01) - otwórz
 • Umowa, na podstawie której rolnik nabył w całości gospodarstwo rolne lub kopia takiej umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji
 • Oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu (O-13/01) - otwórz
 • Oświadczenia spadkobiercy/ współspadkobiercy/ zapisobiercy/ współzapisobiercy windykacyjnego/ nabywcy/ współnabywcy gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności niezwiązanej do tytoniu (O-12/01) - otwórz

 Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności do małych gospodarstw:

 • Wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw  (W-4/01) - otwórz
 • Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw  (W-4/01) - otwórz

II. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (Płatności ONW)

 • Materiał graficzny 
 • Oświadczenia współposiadacza o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności obszarowych, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013)/rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) /ekologicznej (PROW 2014-2020) (O-1/01) - otwórz

III. Płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013)

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność  (O-1/01) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności rolnośrodowiskowej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu (O-3/110) - otwórz
 • Oświadczenie o utrzymaniu minimalnej obsady drzew przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie upraw sadowniczych (O-2/110) - otwórz
 • Oświadczenie o dokonaniu zmiany realizowanego zobowiązania (O-5/110) - otwórz

  • przykładowe wypełnienie oświadczenia (O_5/110) - otwórz
  • przykłady wypełnienia oświadczenia (O_5/110) - otwórz

 • Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru
 • Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru
 • Kopia umowy na rozmnażanie nasion, zawarta z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych
 • Kopia umowy zmieniającej umowę na rozmnażanie nasion, zawartej z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych
 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich  (O-1/110) - otwórz
 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:
  • dla krów  (OB-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZB-1/110) - otwórz 
  • dla klaczy (OK-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZK-1/110) - otwórz
  • dla loch (OL-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZL-1/110) - otwórz 
  • dla owiec matek (OO-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZO-1/110) - otwórz

 • Oświadczenie o braku akceptacji dostosowania do nowych ram prawnych (O-4/110) - otwórz
 • Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007-2013 (P-1/110) - otwórz
 • Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych (Z-1/110) - otwórz
 • Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, lub 
 • Informacja o wynikach badania, lub 
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej (O-6/110) - otwórz

IV. Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020)

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność (O-1/01) - otwórz
 • Dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru,
 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich (O-1/110) - otwórz
 • Oświadczenie, zawierające wskazanie zwierząt jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, potwierdzone przez Instytut Zootechniki:
  • dla krów (OB-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZB-1/110) - otwórz
  • dla klaczy (OK-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZK-1/110) - otwórz
  • dla loch (OL-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZL-1/110) - otwórz
  • dla owiec matek (OO-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZO-1/110) - otwórz
  • kóz matek (OC-1/110) - otwórz
  • - w przypadku zastąpienia zwierzęcia: oświadczenie o zastąpieniu zwierząt (symbol formularza ZC-1/110) - otwórz

 • Oświadczenie o grupie rolników lub grupie rolników i zarządców ubiegających się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020) (O-1/394) - otwórz
 • Informacja  zawierająca wymogi określone przez eksperta przyrodniczego w zakresie pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (P-1/394) - otwórz
 • Informacja zawierająca wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) (P-2/394) - otwórz
 • Oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego (O-3/394) - otwórz
 • Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, lub 
 • Informacja o wynikach badania, lub 
 • Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej (O-6/110) - otwórz
 • Kopia dokumentu zawierającego wyniki analizy gleby wraz z oświadczeniem, w którym są wskazane działki rolne, których dotyczą wyniki analizy gleby
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej (O-2/394) - otwórz

V. Płatność ekologiczna (PROW 2014-2020)

 • Materiał graficzny
 • Oświadczenie współposiadacza o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie płatności przez rolnika wnioskującego o płatność (O-1/395) - otwórz
 • Dowody potwierdzające, że wnioskodawca jest rolnikiem aktywnym zawodowo
 • Oświadczenie o grupie rolników, ubiegających się przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020)  (O-1/395) - otwórz
 • Oświadczenie o utrzymania minimalnej obsady drzew, przez 2 lata od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie upraw sadowniczych (O-2/110) - otwórz
 • Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ekologicznej z uwzględnieniem zwierząt, będących w jego posiadaniu (O-3/110) - otwórz
 • Zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych (Z-1/110) - otwórz
 • Oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności ekologicznej (O-2/394) - otwórz

VI. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

 • Materiał graficzny 
 • Decyzja w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków