Wniosek o przyznanie i płatność pomocy technicznej - PROW 2007-2013

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WZORÓW WNIOSKÓW, ZAŁĄCZNIKÓW I INSTRUKCJI DLA OBSŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

I. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY TECHNICZNEJ

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy technicznej  - od 02.10.2013 - pobierz plik
 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy technicznej  - od 08.07.2014 - pobierz plik

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy technicznej stanowiące jego integralną część:

1. Charakterystyka operacji (obowiązkowy) - pobierz plik

2. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - pobierz plik

3.  Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - pobierz plik

4. Dokumenty upoważniające osobę/y do reprezentowania Wnioskodawcy (obowiązkowy)

5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - od 02.10.2013 - pobierz plik

6. Oświadczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz aktualności zakresów czynności/obowiązków (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - pobierz plik

Oświadczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz aktualności zakresów czynności/obowiązków (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - od 08.07.2014 - pobierz plik

7. Zakresy czynności/obowiązków pracowników Wnioskodawcy (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

8. Plan komunikacyjny dla Schematu II (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

9. Plan działania dla Schematu III (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

10. Wersja elektroniczna wniosku (obowiązkowy)

11.  Inne 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy technicznej:

 • Instrukcja - pobierz plik -  obowiązuje od 2 października 2013 r.
 • Instrukcja - pobierz plik -  obowiązuje od 8 lipca 2014 r.
 • MOMENT PONIESIENIA KOSZTU W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ  - pobierz plik - obowiązuje od 01 lipca 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 54, poz. 329, z późn. zm.) - pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 26) - pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2012, poz. 129) - pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2014  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014, poz. 661) - pobierz plik

Zasady korzystania z pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - pobierz plik

 

II. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ POMOCY TECHNICZNEJ

 • Wzór formularza wniosku o płatność pomocy technicznej - od 02.10.2013 - pobierz plik 
 • Wzór formularza wniosku o płatność pomocy technicznej - od 08.07.2014 - pobierz plik

Załączniki do wniosku o płatność pomocy technicznej stanowiące jego integralną część:

1. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów innych niż koszty zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - pobierz plik

2.  Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (dotyczące kosztów zatrudnienia) (obowiązkowy jeżeli dotyczy) - pobierz plik

3. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (obowiązkowy) - pobierz plik

4. Sprawozdanie z realizacji operacji (obowiązkowy) - od 02.10.2013 - pobierz plik

5. Kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, opatrzone adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (obowiązkowy)

6. Kopie dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)

7. Kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentujących operacje na rachunku, którego dotyczy wniosek, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (obowiązkowy)

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

9. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

10. Oświadczenie o wysokości środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie realizacji operacji (obowiązkowy) - od 02.10.2013 - pobierz plik

11. Upoważnienie lub pełnomocnictwo w przypadku, gdy zaszły zmiany w sposobie reprezentowania Beneficjenta w stosunku do danych zawartych w podpisanej umowie (obowiązkowy jeżeli dotyczy)

12. Kopie umów o dzieło/zlecenia oraz rachunków ich dotyczących, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)

13.  Kopie list obecności uczestników spotkania/szkolenia/konferencji/seminarium, poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy) - pobierz plik

14. Kopie lub egzemplarze oryginalne materiałów informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych, publikacji, zdjęć z wystaw, targów, itp. (jeżeli dotyczy)

15. Raport rozliczeniowy pracy wykładowcy/eksperta (jeżeli dotyczy) - pobierz plik


16. Kopia listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia i kwot pobranych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Beneficjenta (jeżeli dotyczy)

17. Zakresy czynności/obowiązków pracowników Beneficjenta, w przypadku gdy nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy (jeżeli dotyczy)

18. Oświadczenie Beneficjenta, że pracownicy zatrudnieni w instytucji wykonują zadania związane z realizacją operacji poza godzinami pracy lub w czasie wolnym od pracy (jeżeli dotyczy)

19. Oświadczenie dotyczące bankowości elektronicznej (jeżeli dotyczy) - pobierz plik

20. Rozliczenie kosztów podróży (jeżeli dotyczy) - pobierz plik

21. Wykaz dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach kosztów zarządzania (jeżeli dotyczy) - pobierz plik

22. Dokumentacja z rozeznania rynku (jeżeli dotyczy)

23. Ewidencja pojazdu (jeżeli dotyczy)- pobierz plik

24. Wersja elektroniczna wniosku (obowiązkowy)

25. Inne 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pomocy technicznej:

 • Instrukcja - pobierz plik -  obowiązuje od 2 października 2013 r.
 • Instrukcja - pobierz plik -  obowiązuje  od 8 lipca 2014  r.
 • MOMENT PONIESIENIA KOSZTU W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ  - pobierz plik - obowiązuje od 01 lipca 2011 r.