Wniosek o płatność dla Beneficjentów działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013 w wersji PROW 2007-2013/11/01 obowiązujący od dnia 15.02.2012 r. do dnia 14.02.2013 r.- otwórz  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek o płatność dla Beneficjentów działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013 w wersji PROW 2007-2013/11/01 obowiązujący od dnia 15.02.2012 r. do dnia 14.05.2013 r.

121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych,

311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej,

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:

 • dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

   

  • Załączniki szczegółowe do Wniosku o płatność w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań:
   • Oświadczenie Beneficjenta o odszkodowaniach z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, od ryzyka wystąpienia takich okoliczności:
   • Sprawozdanie z realizacji operacji:
   • Instrukcja wypełniania Sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych":