Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór wniosków z 2009 r.

Zasady udzielania wsparcia:

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 marca 2009 r. informacji o naborze wniosków w dniach 5-18 maja 2009 dla działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" na stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW_312/09/01 oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy.

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;

Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 nr 139 poz. 883 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

2. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy (zgodnie z § 18 ust 1 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;

3. W przypadku ubiegania się o pomoc przez wspólników spółki cywilnej, dane każdego ze wspólników spółki cywilnej należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta dołączonym do wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca posługuje się numerem identyfikacyjnym producenta nadanym innej osobie (tj. małżonkowi lub współposiadaczowi), danej tej osoby należy umieścić w części wniosku I.A. Dane wspólnika spółki cywilnej/Dane posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta.

4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie Excel;

5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/osobę reprezentującą wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);

6. Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego.

Dokumenty oraz akty prawne dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"w 2009 r.

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2009 r.

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w 2009 r.

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych w 2009 r.:

  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji wniosku PROW na lata 2007-2013
  • wersja Adobe Reader (.pdf),
  • Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW na lata 2007-2013 dla wersji PROW_312/09/01 wniosku
  • wersja Adobe Reader (.pdf),

4. Narzędzia pomocnicze w 2009 r.

5. Wzór formularza umowy przyznania pomocy nabór z 2009 r.

6. Wniosek o płatność nabór z 2009 r.

7. Ankieta nabór z 2009 r.

8. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

a) Formularz Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013

b) Załączniki do Wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013

c) Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 311 i 312 PROW 2007-2013

10. Akty prawne

11. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

Uwaga
W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.