Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nabór w 2010 r.

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla naboru przeprowadzonego w dniach 28.06.2010 r. - 09.07.2010 r.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy: wersja Adobe Reader (pdf)

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007-2013

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...),

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.), zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (str. nr 27, pkt 25) w zakresie możliwości uzyskania zaliczki na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/10/03 wniosku

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW na lata 2007-2013 dla wersji PROW_312/10/02 wniosku, patrz tutaj

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/10/02 wniosku

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej, pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).
Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".
Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności gospodarczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Narzędzia pomocnicze

wzór zapytania ofertowego:

5. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

6. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

załącznik nr.1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,

załącznik nr.2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność,

załącznik nr.3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości,

7. Ankieta

8. Akty prawne

 

Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach:

   • działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz
   • działania 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
    - otwórz

9. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

10. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Uwaga, od 1 sierpnia 2011 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.

 • Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych, tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013 obowiązujący od dnia 02.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r.:

wersja obowiazująca od dnia 2.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. Adobe Reader (.pdf) 

wersja obowiązująca od dnia 2.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. Microsoft Excel do edycji (.xls) 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność obowiązująca od dnia 2.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 r. - otwórz

 • Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 15.09.2010 r. do dnia 1.01.2011 r. - otwórz

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.