Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w 2011 r.

Fot. Archiwum ARiMR

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kolejność przysługiwania pomocy w naborach przeprowadzonych od 2011 r. - otwórz 

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla naboru przeprowadzonego w dniach 26.09.2011 r. - 07.10.2011 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy: 

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW na lata 2007-2013

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...),

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/11/01 wniosku

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/11/01 wniosku

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej, pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).
Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".
Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności gospodarczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013- otwórz

5. Narzędzia pomocnicze

wzór zapytania ofertowego:

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 126, 226, 311, 312, 413 - 311, 413 - 312 PROW 2007-2013. - otwórz 

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

a) obowiązujący od dnia 17.09.2012 r. - wzór umowy

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność,

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości,

b) obowiązujący do dnia 16.09.2012 r. - wzór umowy

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji,

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność,

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości,

 

8. Ankieta

9. Akty prawne

10. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane są w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

11. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Uwaga, od 15 lutego 2012 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.