Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

UWAGA!

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność - otwórz

 

UWAGA!

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis.

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis - otwórz

wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz

 

Wniosek o płatność - nowa formuła 

 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nabór w 2013 r.

Fot. Archiwum ARiMR

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

1. Wniosek o przyznanie pomocy: 

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:

a) Ekonomiczny Plan Operacji - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

b) Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, (...) - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

c) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa -  Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" - otwórz

d) Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku niezbędne jest złożenie dodatkowego Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

e)   Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji (...) - załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

f) Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

 • wersja Adobe Reader (pdf) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) - otwórz

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów - otwórz.

g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) - otwórz

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - otwórz

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

a) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/13/01 wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy została doprecyzowana w zakresie konieczności precyzyjnego wypełniania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy przedmiotem operacji jest np. zakup maszyn lub urządzeń, wpisywane dane w zestawieniu rzeczowo-finansowego - zgodnie z wybraną ofertę - powinny każdorazowo zawierać dokładne informacje o konkretnym przedmiocie operacji, aby nie było żadnych wątpliwości co jest przedmiotem umowy (np. zakup danej rzeczy zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę, w tym wybraną ofertą) tj. wraz z określaniem marki, modelu/typu i nazwy producenta lub innych oznaczeń charakteryzujących producenta i produkt oraz dotyczące charakterystycznych cech użytkowych takich jak: moc, wydajność, szerokość robocza, itp.

b) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" dla wersji PROW_312/13/01 wniosku - otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

a) Wzór zapytania ofertowego:

 • wersja Adobe Reader (pdf ) - otwórz
 • wersja Microsoft Excel do edycji (xls) -otwórz

b) Wyliczanie momentu bazowego:

 • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - otwórz

c) Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 - otwórz

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje" - otwórz

5. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

a) obowiązujący od dnia 02.12.2013 r.

 • wzór umowy - otwórz
 • załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji -  otwórz
 • załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność -  otwórz
 • załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz

b) obowiązujący do dnia 01.12.2013 r.

 • wzór umowy - otwórz
 • załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - otwórz
 • załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - otwórz

 

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013 - otwórz.

7. Ankieta:

 • wersja Microsoft Excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja do wypełniania ankiety - otwórz

8. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych, tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013  - otwórz

9.  Akty prawne:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U., poz. 832) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U., poz.903) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U., poz.339) - otwórz,
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319) - otwórz
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335) - otwórz 
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402) - otwórz 
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) - otwórz

Uwaga!

Wersja ujednolicona rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - otwórz

Wersja ta nie zawiera załączników oraz przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2015 roku i jest wyłącznie materiałem pomocniczym, przygotowanym w celu ułatwienia osobom zainteresowanym posługiwania się tekstem rozporządzenia. Nie stanowi ona oficjalnego tekstu jednolitego rozporządzenia tj. aktu normatywnego, na przepisy którego można się skutecznie powołać.

10. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR - otwórz

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane są w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A.

11. Zasady udzielania wsparcia:

 • Broszura informacyjna - otwórz
 • Ulotka informacyjna - otwórz
 • Jak prawidłowo realizować operację? Wydanie 2013 r. - otwórz  

Zobacz także