Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r.   -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w 2010 r.

W 2010 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" były przyjmowane od 24 sierpnia.
Termin składania wniosków upływał z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do  publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, informacji określającej, że  zapotrzebowanie na środki finansowe osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w 2010 roku w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia.

Był to trzeci nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Zasady udzielania wsparcia:

broszura informacyjna

ulotka

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru 2010 r.

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy: wersja Adobe Reader (pdf)

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013:

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk "włącz makra".

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...):

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz. Urz UE L 185/60 z dnia 15 lipca 2011 r.), zmieniona została Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (str. nr 23, pkt 23) w zakresie możliwości uzyskania zaliczki na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW na lata 2007-2013:

Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", patrz tutaj

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".

Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności nierolniczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", obejmuje kody PKD z 2007 r.

4. Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.

4a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

5. Narzędzia pomocnicze

Wzór zapytania ofertowego

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 

załącznik nr.1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

załącznik nr.2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

załącznik nr.3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości

8. Akty prawne:

9. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

10. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Uwaga, od 1 sierpnia 2011 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednocześnie informujemy, iż aktualny formularz wniosku o płatność znajduje się w lokalizacji: pobierz wnioski/wniosek o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013.:

  • Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych, tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013 obowiązujący od dnia 02.01.2011 r. do dnia 31.07.2011 :

wersja obowiązująca od 2.01.2011 r. do 31.07.2011 Adobe Reader (.pdf) 

wersja od 2.01.2011 r. do 31.07.2011 r. Microsoft Excel do edycji (.xls) 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  obowiązująca od 2.01.2011 r. do 31.07.2011 - otwórz

Załączniki do wniosku o płatność:

Działanie 311 "Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej"

  • Formularz Wniosku o płatność obowiązujący od dnia 15.09.2010 r. do dnia 1.01.2011 r. - otwórz