Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

UWAGA!
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność - otwórz

 

UWAGA!

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis.

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy de minimis - otwórz

 

Wniosek o płatność - nowa formuła 

 

Zdjęcie: Archiwum ARiMR

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór w 2011 r.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kolejność przysługiwania pomocy w 2011 r. - otwórz

Dokumenty aplikacyjne w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru 2011 r.

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Ekonomiczny Plan Operacji (...) dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW na lata 2007-2013:

Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk "włącz makra".

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku niezbędne jest złożenie dodatkowego Oświadczenia wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis:

Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...):

Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW na lata 2007-2013:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy została doprecyzowana w zakresie konieczności precyzyjnego wypełniania zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku, gdy przedmiotem operacji jest np. zakup maszyn lub urządzeń, wpisywane dane w zestawieniu rzeczowo-finansowego - zgodnie z wybraną ofertę - powinny każdorazowo zawierać dokładne informacje o konkretnym przedmiocie operacji, aby nie było żadnych wątpliwości co jest przedmiotem umowy (np. zakup danej rzeczy zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Wnioskodawcę, w tym wybraną ofertą) tj. wraz z określaniem marki, modelu/typu i nazwy producenta lub innych oznaczeń charakteryzujących producenta i produkt oraz dotyczące charakterystycznych cech użytkowych takich jak: moc, wydajność, szerokość robocza, itp.

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje". Od 1 stycznia 2010 r. wykaz działalności nierolniczych, w ramach których może być przyznana pomoc w zakresie działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", obejmuje kody PKD z 2007 r.

5. Ankieta monitorująca 

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

Dodatkowo przypominamy, iż realizacja operacji lub jej etapu może nastąpić od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, z wyłączeniem zadań związanych z kosztami ogólnymi, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 2007 r.

Jednocześnie przypominamy, iż koszty związane z realizacją inwestycji mogą być uznane za kwalifikowalne po zawarciu umowy z ARiMR.

5a. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji:

6. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórz

7. Narzędzia pomocnicze

Wzór zapytania ofertowego

8. Ankieta dotycząca informacji o osiągniętych efektach zrealizowanej operacji

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w wyznaczonym terminie.

9. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych albo reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 121, 123, 126, 226, 311, 312, 413-311 i 413-312 PROW 2007-2013

10. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - obowiązujący od dnia 14.03.2014 r. - otwórz

załącznik nr.1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

załącznik nr.2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

załącznik nr.3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości

 

- obowiązujący do dnia 13.02.2014 r. - otwórz 

załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji

załącznik nr 2 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 

załącznik nr 3 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości   

11. Akty prawne:

Tekst jednolity rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014, poz. 475  r., poz. 877) - otwórz (tekst ujednolicony nie zawiera przepisów wprowadzonych nowelizacją z dnia 22 czerwca 2015 roku).

Akt wprowadzający wraz z poszczególnymi aktami zmieniającymi:

12. Tabela z adresami Oddziałów Regionalnych ARiMR

13. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Uwaga, od 15 lutego 2012 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Formularz Wniosku o płatność (płaszczowy) dla działań inwestycyjnych, tj. 121, 126, 311, 312, 413_311, 413_312 objętych PROW 2007-2013  - otwórz

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/03

Dokumenty dotyczące przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dla naboru od dnia 24.08.2010 r. w wersji PROW_311/10/02

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2009 r.

Dokumenty aplikacyjne oraz informacje i komunikaty obowiązujące dla naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przeprowadzonego w 2008 r.