Pomoc techniczna PROW 2014-2020

aktualizacja 8 maja 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostały przekazane przez Beneficjentów pomocy technicznej PROW 2014-2020 - otwórz

Generator Wniosków w ramach pomocy technicznej PROW 2014 - 2020 - otwórz

Uwagi dotyczące Generatora Wniosków prosimy przesyłać na adres mailowy: arimr_hd@arimr.gov.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem (22) 595 02 50.

Elementy zgłoszenia - otwórz

Sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie i płatność pomocy technicznej wraz z jednym kompletem wymaganych załączników, w wersji papierowej, składa się bezpośrednio w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), albo przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Wnioski oraz inne dokumenty składane do Agencji w ramach pomocy technicznej mogą być składane również drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej, poprzez platformę ePUAP, na adres: /ARIMR/SkrytkaESP.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Uwaga: Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z dnia 30 lipca 2021 r. - otwórz

 • Wniosek - format PDF - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz

Wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy technicznej: - obowiązują od dnia 26 stycznia 2021 r.:

 • Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Samorządem Województwa - otwórz
 • Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Beneficjentem innym niż SW - otwórz
 • Formularz umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ARiMR jako Beneficjentem - otwórz

Wniosek o płatność wraz z załącznikami:

Uwaga: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność z dnia 30 lipca 2021 r. - otwórz

 • Wniosek - format PDF - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz
 • Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione koszty - format Excel (xls) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność:
 • Wyciąg z listy płac - otwórz

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1549) - otwórz
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 107) - otwórz
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2115) - otwórz
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2368) - otwórz
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1101) - otwórz
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 335) - otwórz
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 983) - otwórz
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2261) - otwórz
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 296) - otwórz
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028) - otwórz
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów  o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 2274) - otwórz
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów  o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 221) - otwórz

Inne dokumenty:

Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 26 marca 2021 r. - otwórz