poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski do pobrania

Podddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska Kampania 2021

  • Wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych - otwórz
  • Oświadczenie współwłaściciela gruntów objętych wnioskiem dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących przedmiotem współwłasności - otwórz
  • Oświadczenie małżonka beneficjenta dotyczące wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji na gruntach będących jego własnością - otwórz
  • Wniosek o przejęcie zobowiązania w przypadku, kiedy zdarzenie nastąpiło do dnia wydania decyzji przekazującemu/spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnemu – otwórz
  • Oświadczenie pozostałych spadkobierców/zapisobierców windykacyjnych o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy/zapisobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu pomocy - otwórz
  • Oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wstąpienie rolnika do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pomocy - otwórz
  • Instrukcja składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycja zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW 2014-2020 do ARiMR za pomocą platformy ePUAP - otwórz