Poddziałanie 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków od 31 października do 29 listopada 2016 r.
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 • format .xls - otwórz
  (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)
 • format .pdf - otwórz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Biznesplan
  Biznesplan - format .doc - otwórz
  Tabele finansowe do biznesplanu - format .xls - otwórz
  (przed rozpoczęciem wypełniania tabel finansowych do biznesplanu niezbędne  jest włączenie obsługi MAKR)
 • Instrukcja wypełniania Biznesplanu - format .pdf - otwórz
 • Załącznik - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls - otwórz
 • Załącznik - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – fomat.xls - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz

4. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 do instrukcji Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format .pdf - otwórz
 • Załącznik nr 2 do instrukcji Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - format .pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 do instrukcji Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz

5. Narzędzia pomocnicze:

 • Tabela przedstawiająca punktację dotyczącą rozdrobnienia agrarnego - otwórz
  Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843 i 2016 poz. 1564) na podstawie rozdrobnienia agrarnego w powiecie, w którym realizowana będzie operacja.
 • Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń - otwórz
  wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6. Umowa o przyznaniu pomocy

7. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.xls - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 - format.pdf - otwórz

8. Formularz wniosku o płatność - otwórz

9. Wniosek następcy prawnego/nabywcy o przyznanie pomocy – należy stosować formularz wniosku o przyznanie pomocy wskazany w pkt 1 (w wersji obowiązującej na dzień składnia wniosku następcy prawnego/nabywcy o przyznanie pomocy) oraz wskazane w pkt 2 załączniki do tego formularza.
Instrukcja wypełniania wniosku (pkt 3 i 4 niniejszej listy) zawiera wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosku następcy prawnego lub nabywcy części lub całości przedsiębiorstwa. 

10. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy – format.pdf - otwórz

11. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy:

 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - format.pdf - otwórz

12. Informacja po realizacji operacji:

 • otwórz
 • instrukcja wypełniania informacji po realizacji operacji - otwórz

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843) - format .pdf - otwórz

14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 14 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1564) - format .pdf - otwórz

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej:" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

16. Zasady szacowania wartości zadania – NIEAKTUALNE - otwórz

17. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNEotwórz

18.  Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów – NIEAKTUALNE - otwórz

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - najczęściej zadawane pytania - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz