Poddziałanie 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 7 października do 20 listopada 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
1. Wniosek o przyznanie pomocy:

 • format excel - otwórz
  (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)
 • format PDF - otwórz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Biznesplan

  Biznesplan - otwórz

  Tabele finansowe do biznesplanu - otwórz
  (przed rozpoczęciem wypełniania tabel finansowych do biznesplanu niezbędne jest włączenie obsługi MAKR)
 • Załącznik - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - otwórz
 • Załącznik - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

4. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

5. Narzędzia pomocnicze:

 • Tabela przedstawiająca punktację dotyczącą rozdrobnienia agrarnego - otwórz
  Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843, z późn. zm.) na podstawie rozdrobnienia agrarnego w powiecie, w którym realizowana będzie operacja.
 • Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń - otwórz
  wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843, z późn. zm.).

6. Uwaga! nazwę Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNY -otwórz

7. Umowa o przyznaniu pomocy - obowiązuje od dnia 9 listopada 2019 r. - otwórz

8. Załącznik do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format .xls – otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.xls – otwórz
 • Załącznik nr 3 - Informacja po realizacji operacji - format.xls – otwórz
 • Załącznik nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych - format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa – format.pdf – otwórz

9. Instrukcja wypełniania informacji po realizacji operacji – format pdf - otwórz

10.  Formularz wniosku o płatność - otwórz

11. Wniosek następcy prawnego/nabywcy o przyznanie pomocy – należy stosować formularz wniosku o przyznanie pomocy wskazany w pkt 1 (w wersji obowiązującej na dzień składnia wniosku następcy prawnego/nabywcy o przyznanie pomocy) oraz wskazane w pkt 2 załączniki do tego formularza.
Instrukcja wypełniania wniosku (pkt 3 i 4 niniejszej listy) zawiera wyjaśnienia dotyczące zasad wypełniania wniosku następcy prawnego lub nabywcy części lub całości przedsiębiorstwa.

12. Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy – format.pdf - otwórz

13. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy:

 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - format.pdf - otwórz

14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1843) - otwórz
 • z dnia 14 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1564) - otwórz
 • z dnia 17 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej:" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 • z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej:" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie - otwórz

Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - najczęściej zadawane pytania - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 31 października do 29 listopada 2016 r. - otwórz