Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca – 30 czerwca 2021 r.

Wnioski można składać od 31 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (nabór wydłużony, pierwotny termin do 29 maja 2021 r.)

Rolniku!
Jeśli planujesz złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlegasz zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" lub "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętych PROW na lata 2014-2020, zalecamy aby we wniosku o płatności bezpośrednie wskazać poszczególne uprawy w gospodarstwie i ich powierzchnie. Przyspieszy to obsługę wniosków w ramach ww. typów operacji.

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 31 marca - 30 czerwca 2021 r.

Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego a następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wnioski o taką pomoc wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR, w następujący sposób:

  • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail
i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji XII. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/pełnomocnika/małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w celu ułatwienia kontaktu w sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych
- format PDF - otwórz

Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych - format PDF - otwórz

Biznesplan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

  • B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls)* - pobierz
  • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz

Oświadczenie:

  • małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę,
  • współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania,
  • współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów:

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu:

Instrukcją wypełniania sprawozdanie z realizacji biznesplanu (PDF) - otwórz

Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków (PDF)

Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz


Dokumenty aplikacyjne

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca - 30 czerwca 2020 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 maja - 29 czerwca 2019 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 28 lutego - 29 marca 2019 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2018 r. dokumenty aplikacyjne

Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór z 2017 r. dokumenty aplikacyjne