Poddziałanie 6.2 - nabór 2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 15.10.2018 r. do 13.11.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

 1. Wniosek o przyznanie pomocy:

  1. format excel (xlsx) - otwórz
  2. format PDF - otwórz

 2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  1. Biznesplan  format word (docx) - otwórz
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format excel (xls) - otwórz
  3. Część IV.4 Biznesplanu w arkuszu kalkulacyjnym (xlsx) -  otwórz

 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz
 4. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  1. Informacje dotyczące wypełniania biznesplanu - format PDF - otwórz
  2. Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych  - format PDF - otwórz
  3. Informacje dla następcy prawnego ubiegającego się o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

 5. Ocena innowacyjności:

  1. Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - otwórz (bez możliwości pobrania)
  2. Informacja dotycząca obsługi Narzędzia do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - format docx - otwórz

 6. Wniosek o płatność:

  1. format excel (xlsx) - otwórz
  2. format PDF - otwórz

 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - format PDF - otwórz
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 11. Informacje pomocne w obliczaniu punktów za bezrobocie w regionie:

  • wzór do wyliczania punktów za bezrobocie - otwórz
  • danymi GUS dot. bezrobocia z miesiąca poprzedzającego miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków - otwórz

 12. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz