Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF).  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF - nabór 2020 r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od dnia 28.02.2020 r. do dnia 28.03.2020 r. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020

 1. Wniosek o przyznanie pomocy:

  1. format excel (xlsx) - otwórz
  2. format PDF - otwórz

 2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

  1. Biznesplan:
   format (xlsx) -  otwórz
  2. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami - format .xls - otwórz
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format excel (xls) - otwórz

 3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz
 4. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  1. Informacje dotyczące wypełniania biznesplanu - format.pdf - otwórz
  2. Załącznik nr 2 - Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - format PDF - otwórz
  3. Załącznik nr 3 - Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych  - format PDF - otwórz
  4. Załącznik nr 4 - Informacje dla następcy prawnego ubiegającego się o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

 5. Ocena innowacyjności:

  1. Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - otwórz (bez możliwości pobrania)
  2. Informacja dotycząca obsługi Narzędzia do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - format docx - otwórz

 6. Wniosek o płatność:

  1. format excel (xlsx) - otwórz
  2. format PDF - otwórz

 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - format PDF - otwórz
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
 12. Informacje pomocne w obliczaniu punktów za bezrobocie w regionie:

  1. Wzór do wyliczania punktów za bezrobocie - otwórz
  2. Dane dot. bezrobocia publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków - otwórz

 13. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc - otwórz
 14. Szablon do wyliczania momentu bazowego zatrudnienia - otwórz
 15. Ujednolicone rozporządzenie – materiał roboczy - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Nabory z poprzednich lat:

Nabór z 2019 roku

Nabór z 2017 roku