Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór w terminie 7 maja do 31 sierpnia 2020 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych
i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014-2020.

 Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

• format excel (xls) - otwórz
• format PDF - otwórz
• Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
• Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz 
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz 
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę  - otwórz