Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór w terminie 27 sierpnia - 31 grudnia 2019 r. oraz nabór przeprowadzony w terminie 29 marca - 28 czerwca 2019 r.

 Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

  • format excel (xls) - otwórz
  • format PDF - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz
  • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę  - otwórz