Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór przeprowadzony na przełomie 2016/2017 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"  PROW 2014 - 2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

  • format excel 97-2003 (xls) - otwórz
  • format PDF - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

    • Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
    • Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
    • Wymagania dla wniosku następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę lub nabywcę - otwórz