Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

I. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór w terminie 11 marca - 31 grudnia 2021 r. oraz nabór przeprowadzony w terminie 15 października - 31 grudnia 2020 r. - otwórz

II. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór przeprowadzony w terminie 7 maja - 31 sierpnia 2020 r. -otwórz 

III. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór przeprowadzony w terminie 27 sierpnia - 31 grudnia 2019 r. oraz w terminie 29 marca - 28 czerwca 2019 r. - otwórz

IV. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabory przeprowadzone w terminach:

7 - 29 grudnia 2017 r.; 6 - 20 listopada 2017 r.;  5 - 18 października 2017 r. i 4 - 18 września 2017 r. - otwórz

V. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami - nabór przeprowadzony na przełomie 2016/2017 r. - otwórz

VI. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1479) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1530) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 431) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1858) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1571) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie: - otwórz

VII. Narzędzia pomocnicze:

Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz

VIII. Poradnik dla Wnioskodawców - otwórz

IX. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz   Formularz obowiązuje od 11 grudnia 2020 r.

  • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
  • Załącznik nr 3 - Wyliczenie kwoty pomocy, zgodnie z częścią V.A wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
  • załącznik Nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • załącznik Nr 5 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz z Klauzulą informacyjną  w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz

X. Formularz wniosku o płatność - otwórz

XI. Uwaga! Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNY - otwórz

XII. Wcześniejsza wersja Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów – NIEAKTUALNY - otwórz

XIII.  Zasady szacowania wartości zadania – NIEAKTUALNY - otwórz

XIV. Zasady szacowania wartości zadania – NIEAKTUALNEotwórz

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - najczęściej zadawane pytania - otwórz