Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Poddziałanie 5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od 31 grudnia 2020 r. do 29 marca 2021 r.

(termin zakończenia naboru uległ zmianie z 28 lutego 2021 r. na 29 marca włącznie)

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • rolnikowi, na operację mającą na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na operację polegającą na zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

(przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

3. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

  • Załącznik nr 1 – Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Załącznik nr 2 – Informacje dotyczące kosztorysów na roboty budowlane, planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
  • Załącznik nr 3 – Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy - otwórz

4. Narzędzia pomocnicze:

  • Ekspertyza w zakresie przygotowania parametrów w zakresie przechowywania słomy oraz gotowej paszy do wykorzystania w pracach nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

5. Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz

6. Załączniki do umowy o przyznanie pomocy:

  • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - otwórz
  • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - otwórz
  • Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych - otwórz

7. Formularz wniosku o płatność - otwórz

8.  Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy

a) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy  dla wzoru umowy U-1/PROW 2014-2020_5.1/17/01 – format.pdf – otwórz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – format pdf. – otwórz
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych – format.pdf – otwórz

b) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy  dla wzoru umowy U-1/PROW 2014-2020_5.1/17/01 z aneksem COVID (podpisanym przed 24.06.2020 R.) lub U-1/PROW 2014-2020_5.1/17/01 z aneksem COVID (podpisanym 24.06.2020 R.) – format.pdf – otwórz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – format pdf. – otwórz
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych – format.pdf – otwórz

c) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy  dla wzoru umowy U-1/PROW 2014-2020_5.1/19/02 – format.pdf – otwórz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – format pdf. – otwórz

d) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy  dla wzoru umowy U-1/PROW 2014-2020_5.1/19/02 z aneksem COVID (podpisanym przed 24.06.2020 R.) lub U-1/PROW 2014-2020_5.1/19/02 z aneksem COVID (podpisanym 24.06.2020 R.) – format.pdf – otwórz

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja związana z wyposażeniem nieruchomości - format.pdf - otwórz
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych – format.pdf – otwórz
 • Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych – format pdf. – otwórz

9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI: 

  • OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 223) - otwórz
  • z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1478) - otwórz
  • z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1864) - otwórz
  • z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1814) - otwórz
  • z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2276) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie - otwórz

10. Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 – 2020 - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 19 marca - 17 kwietnia 2020 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 października - 22 listopada 2019 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 5 listopada – 4 grudnia 2018 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 2 stycznia – 31 stycznia 2018 r. - otwórz

Dokumenty dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w dniach 28 września – 27 października 2017 r. - otwórz