Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór 2020 r. - Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 26 października do 24 grudnia 2020 r.

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa ARiMR wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru, z 24 listopada do 24 grudnia włącznie.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - format .xls - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości - format .xls - otwórz
 • Załącznik do OŚWIADCZENIA WOBEC ARIMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH (sekcja IX wniosku o przyznanie pomocy) - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.pdf - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format .pdf - otwórz

4. Biznesplan

 • Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_TEMATYCZNY- format .doc  - otwórz
 • Załącznik Nr 1 do biznes planu - Charakterystyka produkcji rolnej oraz wydajności produkcji przetwórczej wnioskodawcy - format.xls - otwórz
 • Załącznik Nr 2 do biznes planu - Zaktualizowana wartość netto operacji - formularz - format .xls - otwórz
 • Załącznik Nr 3 do biznes planu - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją itp.)- format.xls - otwórz

5. Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r.( z późn. zm.), na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru październik-listopad 2020 – format .pdf - otwórz

6. Stopa bezrobocia za sierpień 2020 r. opublikowana przez GUS – format .xlsx - otwórz

7. Wniosek o płatność:

8. Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn / urządzeń (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek (format.xls) - otwórz
 • Zestawienie zawartych umów długoterminowych (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont (format.doc) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji (format.xls) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych (format.doc) - otwórz

9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność -  format .pdf - otwórz

10. Umowa o przyznaniu pomocy:

11. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (format.xls) - otwórz
 • Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (format.xls) - otwórz
 • Informacja po realizacji operacji (format .xls) - otwórz
 • Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, ze prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do rozp. Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (format.xls) - otwórz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ( format .doc) - otwórz
 • Klauzula informacyjna (format .doc) - otwórz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (format .doc) - otwórz
 • Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim (format .doc) - otwórz

12. Instrukcja do Informacji po realizacji operacji

13. Wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

14. Załączniki do wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój":

 • Załącznik 1 -Oświadczenie dot. nieruchomości na której realizowana będzie operacja - otwórz
 • Załącznik 2 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat ekologiczny - otwórz
 • Załącznik 3 -  Oświadczenie umowy z producentami - otwórz
 • Załącznik 4 - Oświadczenie 10 od producentów ekologicznych - otwórz
 • Załącznik 5 - Oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki - otwórz

15. Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części o przyznanie pomocy albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

16. Umowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo następcy prawnego beneficjenta o przyznaniu pomocy:

17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1581) - format .pdf - otwórz

18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1191) - format .pdf - otwórz

19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz. 1750) - format .pdf - otwórz

20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 475) - format .pdf - otwórz

21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1245) - format .pdf - otwórz

22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1107) - format .pdf - otwórz

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2409) - format .pdf - otwórz

24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1235) - format .pdf - otwórz

25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 44) - format .pdf - otwórz

26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 651) UWAGA! Tekst jednolity - format .pdf - otwórz

27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1880) - format .pdf - otwórz

Nabory z lat ubiegłych