Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Uwaga! Odstąpienie od zasad wyboru wykonawcy / dostawcy zadania - konkurencyjny tryb wyboru wykonawcówotwórz

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020

I. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan: nabór 21 czerwca – 20 września 2021 – otwórz

II. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan: nabór 31 marca– 30 czerwca 2020 - otwórz

III. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan: nabór 29 marca– 27 maja 2019 - otwórz

IV. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 28 czerwca- 27 lipca 2018 - otwórz

V. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan: nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r. - otwórz

VI. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 2017 - otwórz

VII. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan – nabór 2016 - otwórz

VIII. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami i Biznesplan - nabór 2015 - otwórz

IX. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 719) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2030) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU z dnia 17 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 930) - otwórz

ROZPORZĄDZENIE UJEDNOLICONE ROBOCZE - otwórz

POPRZEDNIE WERSJE ROZPORZĄDZENIA

X. Narzędzia pomocnicze:

 • Przykładowy wzór UMOWY WSPÓLNEGO UŻYWANIA PRZEDMIOTU OPERACJI, zawierający wskazanie zakresu informacji, jakie powinny być zamieszczone w tego rodzaju umowie zawieranej pomiędzy osobami fizycznymi - otwórz
 • Oświadczenie małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz
 • Oświadczenie pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych - otwórz
 • Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020 - otwórz
 • Kalkulator obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw (SO) - otwórz
 • Ekspertyza pt.: Realizacja celów przekrojowych - środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu, przystosowanie się do zmian klimatu - w ramach działań inwestycyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz
 • Charakterystyka wybranych maszyn i urządzeń - otwórz
  wskazanych w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których opis można wykorzystać na potrzeby przyporządkowania poszczególnych pozycji wykazu inwestycji służących ochronie środowiska lub zapobieganiu zmianie klimatu, wskazanych w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U., poz. 1371, z późn. zm.).

XI. Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz Formularz obowiązuje od 21 lipca 2021 r.

 • załącznik Nr 1 - Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością - otwórz
 • załącznik Nr 3 - Umowa wspólnego używania przedmiotu operacji, która na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, które wspólnie wnioskowały o przyznanie pomocy (załącznik o treści indywidualnej, dołączany gdy umowę zawierają osoby wspólnie wnioskujące).
 • załącznik Nr 4 - Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • załącznik Nr 5 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik Nr 6 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz  ze wzorem klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz

ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).  ARiMR honorowała będzie wyłacznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.

Powyższe zobowiązanie oraz sankcja z tytułu jego niedopełnienia zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

XII.Formularz wniosku o płatność - otwórz

XIII. Informacja po realizacji operacji - otwórz

 • Instrukcja do informacji po realizacji operacji (dla WOPP złożonych w latach 2015 oraz 2016)  – otwórz
 • Instrukcja do informacji po realizacji operacji (dla WOPP złożonych od 2017 roku) - otwórz

XIV. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNE otwórz

XV. Wcześniejsze wersje Poradnika dla Wnioskodawców i Beneficjentów - NIEAKTUALNE

 1. Poradnik dla Beneficjentów dotyczący stosowania Zasad konkurencyjności wyboru wykonawców/dostawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 – otwórz
 2. Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r - otwórz

XVI. Zasady szacowania wartości zadania - NIEAKTUALNE - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz