Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 w naborze prowadzonym w dniach 21.02.-20.07.2020 r.

Ze względu na fakt, iż w dniu 14 marca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, składanie wniosków osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym Agencji (lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR) odbywać się będzie w tym czasie w ramach naboru prowadzonego w dniach od 21 lutego 2020 r. do 20 lipca 2020 r. m.in. poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni / urn w których możliwe jest pozostawienie dokumentów lub (tam gdzie jest to możliwe) w Kancelarii OR ARiMR które, w dbałości o zdrowie zarówno wnioskodawców / beneficjentów jak i pracowników, zostały w tym celu odpowiednio zorganizowane.

Zachęcamy również do podawania we wniosku numerów telefonów oraz adresów e-mail i wyrażania zgody na ich wykorzystanie poprzez zaznaczanie na Wniosku o przyznanie pomocy pól w sekcji VII.B. „Zgoda podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na przetwarzanie danych osobowych” oraz sekcji VII.C „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” celem ułatwienia i przyspieszenia kontaktu w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. Jednakże w związku z obowiązującym stanem epidemii, Agencja obecnie przyjmować będzie dokumenty dołączone w formie kopii nie potwierdzonej lub nie poświadczonej za zgodność z oryginałem. W terminie późniejszym, gdy będzie to już możliwe, Agencja wezwie do uzupełnienia prawidłowo potwierdzonych lub poświadczonych za zgodność kopii dokumentów (nie dotyczy to dokumentów składanych, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w formie oryginału. Te dokumenty niezmiennie należy składać w takiej właśnie formie).

Uwaga. W stosunku do poprzedniego naboru wniosków nastąpiła zmiana dotycząca numeru identyfikacyjnego producenta rolnego, który należy podać ubiegając się o wsparcie.

Po zmianie przepisów rozporządzenia wykonawczego dla typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” we wniosku nie należy umieszczać numeru producenta nadanego współmałżonkowi lub współposiadaczowi, zatem w przypadku nie posiadania „swojego” numeru należy wystąpić o nadanie odrębnego numeru w myśl przepisów z art. 12 ust. 4  pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853, z 2019 r. poz. 1824). Na mocy przepisów ww. ustawy obowiązujących od 1 października 2019 r. odrębny nr identyfikacyjny może również uzyskać m. in. każdy współmałżonek i współposiadacz (gospodarstwa), jeżeli zamierza uczestniczyć we współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR w ramach, których Agencja realizuje swoje zadania. Na podstawie dotychczasowych przepisów osoby nieposiadające takiego numeru nie mogły go uzyskać i posługiwały się numerem nadanym współmałżonkowi lub współposiadaczowi gospodarstwa rolnego.

I.    Wniosek o przyznanie pomocy

 • format excel (xlsm) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format excel 97-2003 (xls) (przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zalecane jest włączenie obsługi MAKR) - otwórz
 • format PDF - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:
  • załącznik NR 1 – Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych podmiotu będącego osobą fizyczną, spełniającego warunki definicji „młodego rolnika” wraz ze szczegółowym wykazem kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych rolniczych - otwórz
  • załącznik NR 2 – Informacje dotyczące kosztorysów inwestorskich na roboty budowalne planowane do wykonania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Mając na uwadze sprawną obsługę wniosków o przyznanie pomocy obejmujących swoim zakresem wykonanie robót budowlanych, ARiMR zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczanie wraz z kosztorysem inwestorskim na planowane roboty budowlane w wersji papierowej odpowiadającej mu elektronicznej wersji kosztorysu oraz wyliczonego przedmiaru na nośniku elektronicznym (np. dokument z rozszerzeniem ath lub kst, zuz, rds, xml, nagrany na płycie CD). Takie rozwiązanie pozwoli przyspieszyć proces oceny złożonych dokumentów, a tym samym przyspieszy zawieranie umów o przyznaniu pomocy.

  • załącznik NR 3 - Informacje dla podmiotów ubiegających się o zaliczkę - otwórz
  • Załącznik NR 4 - Wymagania dla wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego Beneficjenta lub nabywcy gospodarstwa beneficjenta lub jego części oraz ogólne zasady ubiegania się o przyznanie pomocy przez następcę/ nabywcę - otwórz

II.    Plan Realizacji Operacji - otwórz
III.   Informacja o wielkości ekonomicznej gospodarstwa - otwórz (należy za pomocą prawego przycisku myszy użyć polecenia: zapisz element docelowy jako. Pobranie pliku poprzez otwórz często powoduje zapisanie pliku ze zmienionym rozszerzeniem .XLS zamiast .xls (małymi literami). Alternatywą jest zmiana na komputerze rozszerzenia z .XLS na .xls już po dowolnym zapisaniu/ pobraniu pliku. Należy pamiętać też, iż musi być to jedyna wersja pliku w folderze pobrane oraz powinna mieć nazwę Spr_z_U_WE.xls)
IV.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r, poz 719) - otwórz

POPRZEDNIE WERSJE ROZPORZĄDZENIA

V.    Narzędzia pomocnicze:

 • Poradnik dla Wnioskodawców - otwórz
 • Techniczne i technologiczne możliwości oszczędzania wody do nawadniania roślin uprawnych – otwórz
 • Wyszukiwanie jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (geoportal lub hydroportal) – otwórz
 • Rozporządzenie MRiRW dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z uwzględnieniem obszaru nawadniania w gospodarstwie – wersja robocza ujednolicona – otwórz
 • Ocena możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z projektowanej studni wierconej lub zespołu studni o głębokości do 30 m – niewymagających sporządzenia projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  13 ust. 3 pkt 18b rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z  wnioskiem o przyznanie pomocy)
 • Sprawozdanie z wykonania studni wierconej o głębokości do 30 m dla zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z ujęcia niewymagającego sporządzenia projektu robót geologicznych, zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  24 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z wnioskiem o płatność)
 • Sprawozdanie z wykonania studni wierconej o głębokości do 30 m dla zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie rolnym z ujęcia niewymagającego sporządzenia projektu robót geologicznych zgodnie z wymogami Prawa geologicznego i górniczego - Porównanie założeń projektowych i uzyskanych wyników badań i pomiarów dla wykonanej studni (przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w §  24 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia wykonawczego, składanego wraz z wnioskiem o płatność).

VI.    Wykaz gmin, na których obszarze dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza co najmniej w jednym roku w okresie od 2007 r. do 2018 r., ze wskazaniem liczby lat, w których na obszarze tych gmin wystąpiła susza. – otwórz

VII.   Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy finansowej - otwórz  Formularz obowiązuje od 21 lipca 2021 r.

 • załącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji - otwórz
 • załącznik Nr 2 – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związane z nieruchomością - otwórz
 • załącznik Nr 3 – Informacja o dokonanym odczycie na posiadanym systemie pomiaru wody umożliwiającym mierzenie zużycia wody na poziomie realizowanej inwestycji  - otwórz
 • załącznik Nr 4 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz
 • załącznik Nr 5 - Oświadczenie wobec ARiMR o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób fizycznych wraz ze  wzorem klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych - otwórz

ARiMR informuje, że dla naborów wniosków o przyznanie pomocy prowadzonych od 2021 r. w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” koniecznym jest udokumentowanie przez Beneficjentów wykonania zakresu rzeczowego operacji obejmującego roboty budowlane w oparciu o umowę zawartą z wykonawcą tych robót, o której mowa w art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320).  ARiMR honorowała będzie wyłacznie umowy zawarte z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, w której wykonawca zobowiąże się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Beneficjent zobowiąże się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.

Powyższe zobowiązanie oraz sankcja z tytułu jego niedopełnienia zawarte są we wzorze umowy o przyznaniu pomocy w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

VIII.    Formularz wniosku o płatność - otwórz
IX.  Uwaga! Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – NIEAKTUALNE- otwórz
Poprzednie nabory wniosków:

 • Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania: nabór 25 września – 22 listopada 2019 r. – otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz